ധനസമൃദ്ധിക്കായുള്ള മന്ത്രം

ധാതാ രാതിസ്സവിതേദം ജുഷന്താം പ്രജാപതിർനിധിപതിർനോ അഗ്നിഃ . ത്വഷ്ടാ വിഷ്ണുഃ പ്രജയാ സഁരരാണോ യജമാനായ ദ്രവിണം ദധാതു ......

ധാതാ രാതിസ്സവിതേദം ജുഷന്താം പ്രജാപതിർനിധിപതിർനോ അഗ്നിഃ .
ത്വഷ്ടാ വിഷ്ണുഃ പ്രജയാ സഁരരാണോ യജമാനായ ദ്രവിണം ദധാതു ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |