ഐശ്വര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വാസ്തു ദേവതാ മന്ത്രം

ഗേഹാദിശോഭനകരം സ്ഥലദേവതാഖ്യം സഞ്ജാതമീശ്വരതനുരസാമൃതദേഹരൂപം . സമ്പത്തിസൗഖ്യധനധാന്യകരം നിധാനം തം ദിവ്യവാസ്തുപുരുഷം പ്രണതോഽസ്മി നിത്യം ......

ഗേഹാദിശോഭനകരം സ്ഥലദേവതാഖ്യം
സഞ്ജാതമീശ്വരതനുരസാമൃതദേഹരൂപം .
സമ്പത്തിസൗഖ്യധനധാന്യകരം നിധാനം
തം ദിവ്യവാസ്തുപുരുഷം പ്രണതോഽസ്മി നിത്യം ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |