ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ഈശാനാം ത്വാ ഭേഷജാനാമുജ്ജേഷ ആ രഭാമഹേ . ചക്രേ സഹസ്രവീര്യം സർവസ്മാ ഓഷധേ ത്വാ ..1.. സത്യജിതം ശപഥയാവനീം സഹമാനാം പുനഃസരാം . സർവാഃ സമഹ്വ്യോഷധീരിതോ നഃ പാരയാദിതി ..2.. യാ ശശാപ ശപനേന യാഘം മൂരമാദധേ . യാ രസസ്യ ഹരണായ ജാതമാരേഭേ തോകമ....

ഈശാനാം ത്വാ ഭേഷജാനാമുജ്ജേഷ ആ രഭാമഹേ .
ചക്രേ സഹസ്രവീര്യം സർവസ്മാ ഓഷധേ ത്വാ ..1..
സത്യജിതം ശപഥയാവനീം സഹമാനാം പുനഃസരാം .
സർവാഃ സമഹ്വ്യോഷധീരിതോ നഃ പാരയാദിതി ..2..
യാ ശശാപ ശപനേന യാഘം മൂരമാദധേ .
യാ രസസ്യ ഹരണായ ജാതമാരേഭേ തോകമത്തു സാ ..3..
യാം തേ ചക്രുരാമേ പാത്രേ യാം ചക്രുർനീലലോഹിതേ .
ആമേ മാംസേ കൃത്യാം യാം ചക്രുസ്തയാ കൃത്യാകൃതോ ജഹി ..4..
ദൗഷ്വപ്ന്യം ദൗർജീവിത്യം രക്ഷോ അഭ്വമരായ്യഃ .
ദുർണാമ്നീഃ സർവാ ദുർവാചസ്താ അസ്മൻ നാശയാമസി ..5..
ക്ഷുധാമാരം തൃഷ്ണാമാരമഗോതാമനപത്യതാം .
അപാമാർഗ ത്വയാ വയം സർവം തദപ മൃജ്മഹേ ..6..
തൃഷ്ണാമാരം ക്ഷുധാമാരമഥോ അക്ഷപരാജയം .
അപാമാർഗ ത്വയാ വയം സർവം തദപ മൃജ്മഹേ ..7..
അപാമാർഗ ഓഷധീനാം സർവാസാമേക ഇദ്വശീ .
തേന തേ മൃജ്മ ആസ്ഥിതമഥ ത്വമഗദശ്ചര ..8..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |