ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശിവമന്ത്രം

Quiz

എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓച്ചിറയില്‍ എട്ടുകണ്ടം ഉരുളിച്ച എന്ന വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് ?

ഓം നമഃ പശുപതയേ ഓം നമോ ഭൂതാധിപതയേ ഓം നമോ രുദ്രായ ലലഖഡ്ഗരാവണ വിഹര വിഹര സര സര നൃത്യ നൃത്യ സ്മശാനഭസ്മാഞ്ചിതശരീരായ ഘണ്ടാകപാലമാലാധരായ വ്യാഘ്രചർമപരിധാനായ ശശാങ്കകൃതശേഖരായ കൃഷ്ണസർപയജ്ഞോപവീതിനേ ചല ചല വൽഗ വൽഗ അനിവർതികപാലിനേ ഹന ഹന....

ഓം നമഃ പശുപതയേ ഓം നമോ ഭൂതാധിപതയേ ഓം നമോ രുദ്രായ ലലഖഡ്ഗരാവണ വിഹര വിഹര സര സര നൃത്യ നൃത്യ സ്മശാനഭസ്മാഞ്ചിതശരീരായ ഘണ്ടാകപാലമാലാധരായ വ്യാഘ്രചർമപരിധാനായ ശശാങ്കകൃതശേഖരായ കൃഷ്ണസർപയജ്ഞോപവീതിനേ ചല ചല വൽഗ വൽഗ അനിവർതികപാലിനേ ഹന ഹന ഭൂതാൻ ത്രാസയ ത്രാസയ മണ്ഡലമധ്യേ ഘട്ട ഘട്ട രുദ്രാങ്കുശേന സമയം പ്രവേശയ പ്രവേശയ ആവേശയ ആവേശയ ചണ്ഡാഽസിധാരാധിപതിഃ രുദ്ര ആജ്ഞാപയതി സ്വാഹാ.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |