ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി അഗ്നി മന്ത്രം

കൃണുഷ്വ പാജഃ പ്രസിതിം ന പൃഥ്വീം യാഹി രാജേവാമവാꣳ ഇഭേന . തൃഷ്വീമനു പ്രസിതിം ദ്രൂണാനോ ഽസ്താസി വിധ്യ രക്ഷസസ്തപിഷ്ഠൈഃ .. തവ ഭ്രമാസ ആശുയാ പതന്ത്യനു സ്പൃശ ധൃഷതാ ശോശുചാനഃ . തപൂꣳഷ്യഗ്നേ ജുഹ്വാ പതംഗാനസന്ദിതോ വി സൃജ വിഷ്വഗുൽക....

കൃണുഷ്വ പാജഃ പ്രസിതിം ന പൃഥ്വീം യാഹി രാജേവാമവാꣳ ഇഭേന .
തൃഷ്വീമനു പ്രസിതിം ദ്രൂണാനോ ഽസ്താസി വിധ്യ രക്ഷസസ്തപിഷ്ഠൈഃ ..
തവ ഭ്രമാസ ആശുയാ പതന്ത്യനു സ്പൃശ ധൃഷതാ ശോശുചാനഃ .
തപൂꣳഷ്യഗ്നേ ജുഹ്വാ പതംഗാനസന്ദിതോ വി സൃജ വിഷ്വഗുൽകാഃ ..
പ്രതി സ്പശോ വി സൃജ തൂർണിതമോ ഭവാ പായുർവിശോ അസ്യാ അദബ്ധഃ .
യോ നോ ദൂരേ അഘശꣳസോ യോ അന്ത്യഗ്നേ മാകിഷ്ട വ്യഥിരാദധർഷീത് ..
ഉദഗ്നേ തിഷ്ഠ പ്രത്യാ തനുഷ്വ ന്യമിത്രാꣳ ഓഷതാത്തിഗ്മഹേതേ .
യോ നോ അരാതിꣳ സമിധാന ചക്രേ നീചാ തം ധക്ഷ്യതസം ന ശുഷ്കം ..
ഊർധ്വോ ഭവ പ്രതി വിധ്യാധ്യസ്മദാവിഷ്കൃണുഷ്വ ദൈവ്യാന്യഗ്നേ .
അവ സ്ഥിരാ തനുഹി യാതുജൂനാം ജാമിമജാമിമ്പ്ര മൃണീഹി ശത്രൂൻ ..
സ തേ ജാനാതി സുമതിം യവിഷ്ഠ യ ഈവതേ ബ്രഹ്മണേ ഗാതുമൈരത് .
വിശ്വാന്യസ്മൈ സുദിനാനി രായോ ദ്യുമ്നാന്യര്യോ വി ദുരോ അഭി ദ്യൗത് ..
സേദഗ്നേ അസ്തു സുഭഗഃ സുദാനുര്യസ്ത്വാ നിത്യേന ഹവിഷാ യ ഉക്ഥൈഃ .
പിപ്രീഷതി സ്വ ആയുഷി ദുരോണേ വിശ്വേദസ്മൈ സുദിനാ സാസദിഷ്ടിഃ ..
അർചാമി തേ സുമതിം ഘോഷ്യർവാക് സം തേ വാവാതാ ജരതാമിയം ഗീഃ .
സ്വശ്വാസ്ത്വാ സുരഥാ മർജയേമാസ്മേ ക്ഷത്രാണി ധാരയേരനു ദ്യൂൻ ..
ഇഹ ത്വാ ഭൂര്യാ ചരേദുപ ത്മൻ ദോഷാവസ്തർദീദിവാꣳസം അനു ദ്യൂൻ .
ക്രീഡന്തസ്ത്വാ സുമനസഃ സപേമാഭി ദ്യുമ്നാ തസ്ഥിവാꣳസോ ജനാനാം ..
യസ്ത്വാ സ്വശ്വഃ സുഹിരണ്യോ അഗ്ന ഉപയാതി വസുമതാ രഥേന .
തസ്യ ത്രാതാ ഭവസി തസ്യ സഖാ യസ്ത ആതിഥ്യമനുഷഗ്ജുജോഷത് ..
മഹോ രുജാമി ബന്ധുതാ വചോഭിസ്തന്മാ പിതുർഗോതമാദന്വിയായ .
ത്വം നോ അസ്യ വചസശ്ചികിദ്ധി ഹോതര്യവിഷ്ഠ സുക്രതോ ദമൂനാഃ ..
അസ്വപ്നജസ്തരണയഃ സുശേവാ അതന്ദ്രാസോ ഽവൃകാ അശ്രമിഷ്ഠാഃ .
തേ പായവഃ സധ്രിയഞ്ചോ നിഷദ്യാഽഗ്നേ തവ നഃ പാന്ത്വമൂര ..
യേ പായവോ മാമതേയം തേ അഗ്നേ പശ്യന്തോ അന്ധം ദുരിതാദരക്ഷൻ .
രരക്ഷ താന്ത് സുകൃതോ വിശ്വവേദാ ദിപ്സന്ത ഇദ്രിപവോ നാ ഹ ദേഭുഃ ..
ത്വയാ വയꣳ സധന്യസ്ത്വോതാസ്തവ പ്രണീത്യശ്യാമ വാജാൻ .
ഉഭാ ശꣳസാ സൂദയ സത്യതാതേഽനുഷ്ഠുയാ കൃണുഹ്യഹ്രയാണ ..
അയാ തേ അഗ്നേ സമിധാ വിധേമ പ്രതി സ്തോമꣳ ശസ്യമാനം ഗൃഭായ .
ദഹാശസോ രക്ഷസഃ പാഹ്യസ്മാൻ ദ്രുഹോ നിദോ മിത്രമഹോ അവദ്യാത് ..
രക്ഷോഹണം വാജിനമാ ജിഘർമി മിത്രം പ്രതിഷ്ഠമുപ യാമി ശർമ .
ശിശാനോ അഗ്നിഃ ക്രതുഭിഃ സമിദ്ധഃ സ നോ ദിവാ സ രിഷഃ പാതു നക്തം ..
വി ജ്യോതിഷാ ബൃഹതാ ഭാത്യഗ്നിരാവിർവിശ്വാനി കൃണുതേ മഹിത്വാ .
പ്രാദേവീർമായാഃ സഹതേ ദുരേവാഃ ശിശീതേ ശൃംഗേ രക്ഷസേ വിനിക്ഷേ ..
ഉത സ്വാനാസോ ദിവി ഷന്ത്വഗ്നേസ്തിഗ്മായുധാ രക്ഷസേ ഹന്തവാ ഉ .
മദേ ചിദസ്യ പ്ര രുജന്തി ഭാമാ ന വരന്തേ പരിബാധോ അദേവീഃ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |