ദുഷ്കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണത്തിനായി അഥർവവേദമന്ത്രം

 

Protection From Evil Forces | Atharva Veda Mantra

 

സമം ജ്യോതിഃ സൂര്യേണാഹ്നാ രാത്രീ സമാവതീ . കൃണോമി സത്യമൂതയേഽരസാഃ സന്തു കൃത്വരീഃ ..1.. യോ ദേവാഃ കൃത്യാം കൃത്വാ ഹരാദവിദുഷോ ഗൃഹം . വത്സോ ധാരുരിവ മാതരം തം പ്രത്യഗുപ പദ്യതാം ..2.. അമാ കൃത്വാ പാപ്മാനം യസ്തേനാന്യം ജിഘാംസതി . അ....

സമം ജ്യോതിഃ സൂര്യേണാഹ്നാ രാത്രീ സമാവതീ .
കൃണോമി സത്യമൂതയേഽരസാഃ സന്തു കൃത്വരീഃ ..1..
യോ ദേവാഃ കൃത്യാം കൃത്വാ ഹരാദവിദുഷോ ഗൃഹം .
വത്സോ ധാരുരിവ മാതരം തം പ്രത്യഗുപ പദ്യതാം ..2..
അമാ കൃത്വാ പാപ്മാനം യസ്തേനാന്യം ജിഘാംസതി .
അശ്മാനസ്തസ്യാം ദഗ്ധായാം ബഹുലാഃ ഫട്കരിക്രതി ..3..
സഹസ്രധാമൻ വിശിഖാൻ വിഗ്രീവാം ഛായയാ ത്വം .
പ്രതി സ്മ ചക്രുഷേ കൃത്യാം പ്രിയാം പ്രിയാവതേ ഹര ..4..
അനയാഹമോഷധ്യാ സർവാഃ കൃത്യാ അദൂദുഷം .
യാം ക്ഷേത്രേ ചക്രുര്യാം ഗോഷു യാം വാ തേ പുരുഷേഷു ..5..
യശ്ചകാര ന ശശാക കർതും ശശ്രേ പാദമംഗുരിം .
ചകാര ഭദ്രമസ്മഭ്യമാത്മനേ തപനം തു സഃ ..6..
അപാമാർഗോഽപ മാർഷ്ടു ക്ഷേത്രിയം ശപഥശ്ച യഃ .
അപാഹ യാതുധാനീരപ സർവാ അരായ്യഃ ..7..
അപമൃജ്യ യാതുധാനാൻ അപ സർവാ അരായ്യഃ .
അപാമാർഗ ത്വയാ വയം സർവം തദപ മൃജ്മഹേ ..8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |