ഓം അച്യുത-കേശവ-വിഷ്ണു-ഹരി-സത്യ-ജനാർദന-ഹംസ-നാരായണേഭ്യോ നമഃ ശിവ-ഗണപതി-കാർതികേയ-ദിനേശ്വര-ധർമേഭ്യോ നമഃ ദുർഗാ-ഗംഗാ-തുലസീ-രാധാ-ലക്ഷ്മീ-സരസ്വതീഭ്യോ നമഃ രാമ-സ്കന്ദ-ഹനൂമൻ-വൈനതേയ-വൃകോദരേഭ്യോ നമഃ ഓം ഹ്രീം ക്ലീം പൂർവദുർഗതിനാ....

ഓം അച്യുത-കേശവ-വിഷ്ണു-ഹരി-സത്യ-ജനാർദന-ഹംസ-നാരായണേഭ്യോ നമഃ
ശിവ-ഗണപതി-കാർതികേയ-ദിനേശ്വര-ധർമേഭ്യോ നമഃ
ദുർഗാ-ഗംഗാ-തുലസീ-രാധാ-ലക്ഷ്മീ-സരസ്വതീഭ്യോ നമഃ
രാമ-സ്കന്ദ-ഹനൂമൻ-വൈനതേയ-വൃകോദരേഭ്യോ നമഃ
ഓം ഹ്രീം ക്ലീം പൂർവദുർഗതിനാശിന്യൈ മഹാമായായൈ സ്വാഹാ
ഓം നമോ മൃത്യുഞ്ജയായ സ്വാഹാ

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902