ദീർഘായുസ്സിനുള്ള മന്ത്രം

നവോ നവോ ഭവതി ജായമാനോഽഹ്നാം കേതുരുഷമേത്യഗ്രേ . ഭാഗം ദേവേഭ്യോ വി ദധാത്യായൻ പ്ര ചന്ദ്രമാസ്തിരതി ദീർഘമായുഃ ......

നവോ നവോ ഭവതി ജായമാനോഽഹ്നാം കേതുരുഷമേത്യഗ്രേ .
ഭാഗം ദേവേഭ്യോ വി ദധാത്യായൻ പ്ര ചന്ദ്രമാസ്തിരതി ദീർഘമായുഃ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |