തർക്കങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ നകുലി സരസ്വതി മന്ത്രം

 

 

ഐം ഓഷ്ഠാപിധാനാ നകുലീ ക്ലീം ദന്തൈഃ പരിവൃതാ പവിഃ. സൗഃ സർവസ്യൈ വാച ഈശാനാ ചാരു മാമിഹ വാദയേത്.. വദ വദ വാഗ്വാദിനീ സ്വാഹാ......

ഐം ഓഷ്ഠാപിധാനാ നകുലീ ക്ലീം ദന്തൈഃ പരിവൃതാ പവിഃ.
സൗഃ സർവസ്യൈ വാച ഈശാനാ ചാരു മാമിഹ വാദയേത്..
വദ വദ വാഗ്വാദിനീ സ്വാഹാ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |