തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ - ഗണേശ മന്ത്രം

ഓം നമസ്തേ വിഘ്നനാഥായ നമസ്തേ സർവസാക്ഷിണേ . സർവാത്മനേ സുസംവേദ്യരൂപിണേ തേ നമോ നമഃ ......

ഓം നമസ്തേ വിഘ്നനാഥായ നമസ്തേ സർവസാക്ഷിണേ .
സർവാത്മനേ സുസംവേദ്യരൂപിണേ തേ നമോ നമഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |