ഗായത്രി സഹസ്രനാമം

ഓം അചിന്ത്യലക്ഷണായൈ നമഃ . അവ്യക്തായൈ . അർഥമാതൃമഹേശ്വര്യൈ . അമൃതായൈ . അർണവമധ്യസ്ഥായൈ . അജിതായൈ . അപരാജിതായൈ . അണിമാദിഗുണാധാരായൈ . അർകമണ്ഡലസംസ്ഥിതായൈ . അജരായൈ . അജായൈ . അപരസ്യൈ . അധർമായൈ . അക്ഷസൂത്രധരായൈ . അധരായൈ . അകാരാദിക്ഷകാരാന്....

ഓം അചിന്ത്യലക്ഷണായൈ നമഃ . അവ്യക്തായൈ . അർഥമാതൃമഹേശ്വര്യൈ . അമൃതായൈ . അർണവമധ്യസ്ഥായൈ . അജിതായൈ . അപരാജിതായൈ . അണിമാദിഗുണാധാരായൈ .
അർകമണ്ഡലസംസ്ഥിതായൈ . അജരായൈ . അജായൈ . അപരസ്യൈ . അധർമായൈ . അക്ഷസൂത്രധരായൈ . അധരായൈ . അകാരാദിക്ഷകാരാന്തായൈ . അരിഷഡ്വർഗഭേദിന്യൈ . അഞ്ജനാദ്രിപ്രതീകാശായൈ . അഞ്ജനാദ്രിനിവാസിന്യൈ . അദിത്യൈ . അജപായൈ നമഃ .

ഓം അവിദ്യായൈ നമഃ . അരവിന്ദനിഭേക്ഷണായൈ . അന്തർബഹിസ്സ്ഥിതായൈ . അവിദ്യാധ്വംസിന്യൈ . അന്തരാത്മികായൈ . അജായൈ . അജമുഖാവാസായൈ . അരവിന്ദനിഭാനനായൈ . അർധമാത്രായൈ . അർഥദാനജ്ഞായൈ . അരിമണ്ഡലമർദിന്യൈ . അസുരഘ്ന്യൈ . അമാവാസ്യായൈ . അലക്ഷ്മീഘ്നന്ത്യജാർചിതായൈ . ആദിലക്ഷ്മ്യൈ . ആദിശക്ത്യൈ . ആകൃത്യൈ . ആയതാനനായൈ . ആദിത്യപദവീചാരായൈ നമഃ .

ഓം ആദിത്യപരിസേവിതായൈ നമഃ . ആചാര്യായൈ . ആവർതനായൈ . ആചാരായൈ . ആദിമൂർതിനിവാസിന്യൈ . ആഗ്നേയ്യൈ . ആമര്യൈ . ആദ്യായൈ . ആരാധ്യായൈ .
ആസനസ്ഥിതായൈ . ആധാരനിലയായൈ . ആധാരായൈ . ആകാശാന്തനിവാസിന്യൈ . ആദ്യാക്ഷരസമയുക്തായൈ . ആന്തരാകാശരൂപിണ്യൈ . ആദിത്യമണ്ഡലഗതായൈ .
ആന്തരധ്വാന്തനാശിന്യൈ . ഇന്ദിരായൈ . ഇഷ്ടദായൈ . ഇഷ്ടായൈ നമഃ .

ഓം ഇന്ദീവരനിഭേക്ഷണായൈ നമഃ . ഇരാവത്യൈ . ഇന്ദ്രപദായൈ . ഇന്ദ്രാണ്യൈ . ഇന്ദുരൂപിണ്യൈ . ഇക്ഷുകോദണ്ഡസംയുക്തായൈ . ഇഷുസന്ധാനകാരിണ്യൈ . ഇന്ദ്രനീലസമാകാരായൈ . ഇഡാപിംഗലരൂപിണ്യൈ . ഇന്ദ്രാക്ഷ്യൈ . ഈശ്വര്യൈ ദേവ്യൈ . ഈഹാത്രയവിവർജിതായൈ . ഉമായൈ . ഉഷായൈ . ഉഡുനിഭായൈ . ഉർവാരുകഫലാനനായൈ . ഉഡുപ്രഭായൈ . ഉഡുമത്യൈ . ഉഡുപായൈ .
ഉഡുമധ്യഗായൈ നമഃ .

ഓം ഊർധ്വായൈ നമഃ . ഊർധ്വകേശ്യൈ . ഊർധ്വാധോഗതിഭേദിന്യൈ . ഊർധ്വബാഹുപ്രിയായൈ . ഊർമിമാലാവാഗ്ഗ്രന്ഥദായിന്യൈ . ഋതായൈ . ഋഷയേ . ഋതുമത്യൈ . ഋഷിദേവനമസകൃതായൈ . ഋഗ്വേദായൈ . ഋണഹർത്ര്യൈ . ഋഷിമണ്ഡലചാരിണ്യൈ . ഋദ്ധിദായൈ . ഋജുമാർഗസ്ഥായൈ . ഋജുധർമായൈ . ഋതുപ്രദായൈ . ഋഗ്വേദനിലയായൈ . ഋജ്വ്യൈ . ലുപ്തധർമപ്രവർതിന്യൈ .
ലൂതാരിവരസംഭൂതായൈ നമഃ .

ഓം ലൂതാദിവിഷഹാരിണ്യൈ നമഃ . ഏകാക്ഷരായൈ . ഏകമാത്രായൈ . ഏകസ്യൈ . ഏകൈകനിഷ്ഠിതായൈ . ഐന്ദ്ര്യൈ . ഐരാവതരൂഢായൈ . ഐഹികാമുഷ്മികപ്രഭായൈ . ഓങ്കാരായൈ . ഓഷധ്യൈ . ഓതായൈ . ഓതപ്രോതനിവാസിന്യൈ . ഔർവായൈ . ഔഷധസമ്പന്നായൈ . ഔപാസനഫലപ്രദായൈ . അണ്ഡമധ്യസ്ഥിതായൈ ദേവ്യൈ . അഃകാരമനുരൂപിണ്യൈ . കാത്യായന്യൈ . കാലരാത്ര്യൈ .
കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ .

ഓം കാമസുന്ദര്യൈ നമഃ . കമലായൈ . കാമിന്യൈ . കാന്തായൈ . കാമദായൈ . കാലകണ്ഠിന്യൈ . കരികുംഭസ്തനഭരായൈ . കരവീരസുവാസിന്യൈ . കല്യാണ്യൈ .
കുണ്ഡലവത്യൈ . കുരുക്ഷേത്രനിവാസിന്യൈ . കുരുവിന്ദദലാകാരായൈ . കുണ്ഡല്യൈ . കുമുദാലയായൈ . കാലജിഹ്വായൈ . കരാലാസ്യായൈ . കാലികായൈ . കാലരൂപിണ്യൈ .
കമനീയഗുണായൈ . കാന്ത്യൈ നമഃ .

ഓം കലാധാരായൈ നമഃ . കുമുദ്വത്യൈ . കൗശിക്യൈ . കമലാകാരായൈ . കാമചാരപ്രഭഞ്ജിന്യൈ . കൗമാര്യൈ . കരുണാപാംഗ്യൈ . കകുവന്തായൈ . കരിപ്രിയായൈ . കേസര്യൈ . കേശവനുതായൈ . കദംബകുസുമപ്രിയായൈ . കാലിന്ദ്യൈ . കാലികായൈ . കാഞ്ച്യൈ . കലശോദ്ഭവസംസ്തുതായൈ . കാമമാത്രേ . ക്രതുമത്യൈ . കാമരൂപായൈ നമഃ .

ഓം കൃപാവത്യൈ നമഃ . കുമാര്യൈ . കുണ്ഡനിലയായൈ . കിരാത്യൈ . കീരവാഹനായൈ . കൈകേയ്യൈ . കോകിലാലാപായൈ . കേതക്യൈ . കുസുമപ്രിയായൈ . കമണ്ഡലുധരായൈ . കാല്യൈ . കർമനിർമൂലകാരിണ്യൈ . കലഹംസഗത്യൈ . കക്ഷായൈ . കൃതകൗതുകമംഗലായൈ . കസ്തൂരീതിലകായൈ . കമ്പ്രായൈ . കരീന്ദ്രഗമനായൈ . കുഹ്വൈ . കർപൂരലേപനായൈ . കൃഷ്ണായൈ നമഃ .

ഓം കപിലായൈ നമഃ . കുഹുരാശ്രയായൈ . കൂടസ്ഥായൈ . കുധരായൈ . കമ്രായൈ . കുക്ഷിസ്ഥാഖിലവിഷ്ടപായൈ . ഖഡ്ഗഖേടകധരായൈ . ഖർവായൈ . ഖേചര്യൈ . ഖഗവാഹനായൈ . ഖട്വാംഗധാരിണ്യൈ . ഖ്യാതായൈ . ഖഗരാജോപരിസ്ഥിതായൈ . ഖലഘ്ന്യൈ . ഖണ്ഡിതജരായൈ . ഖണ്ഡാഖ്യാനപ്രദായിന്യൈ . ഖണ്ഡേന്ദുതിലകായൈ . ഗംഗായൈ . ഗണേശഗുഹപൂജിതായൈ . ഗായത്ര്യൈ നമഃ .

ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ . ഗീതായൈ . ഗാന്ധാര്യൈ . ഗാനലോലുപായൈ . ഗൗതമ്യൈ . ഗാമിന്യൈ . ഗാധായൈ . ഗന്ധർവാപ്സരസേവിതായൈ . ഗോവിന്ദചരണാക്രാന്തായൈ . ഗുണത്രയവിഭാവിതായൈ . ഗന്ധർവ്യൈ . ഗഹ്വര്യൈ . ഗോത്രായൈ . ഗിരീശായൈ . ഗഹനായൈ . ഗമ്യൈ . ഗുഹാവാസായൈ . ഗുണവത്യൈ . ഗുരുപാപപ്രണാശിന്യൈ . ഗുർവ്യൈ നമഃ .

ഓം ഗുണവത്യൈ നമഃ . ഗുഹ്യായൈ . ഗോപ്തവ്യായൈ . ഗുണദായിന്യൈ . ഗിരിജായൈ . ഗുഹ്യമാതംഗ്യൈ . ഗരുഡധ്വജവല്ലഭായൈ . ഗർവാപഹാരിണ്യൈ . ഗോദായൈ . ഗോകുലസ്ഥായൈ . ഗദാധരായൈ . ഗോകർണനിലയാസക്തായൈ . ഗുഹ്യമണ്ഡലവർതിന്യൈ . ഘർമദായൈ . ഘനദായൈ . ഘണ്ടായൈ . ഘോരദാനവമർദിന്യൈ . ഘൃണിമന്ത്രമയ്യൈ . ഘോഷായൈ . ഘനസമ്പാതദായിന്യൈ നമഃ .

ഓം ഘണ്ടാരവപ്രിയായൈ നമഃ . ഘ്രാണായൈ . ഘൃണിസന്തുഷ്ടികാരിണ്യൈ . ഘനാരിമണ്ഡലായൈ . ഘൂർണായൈ . ഘൃതാച്യൈ . ഘനവേഗിന്യൈ . ജ്ഞാനധാതുമയ്യൈ . ചർചായൈ . ചർചിതായൈ . ചാരുഹാസിന്യൈ . ചടുലായൈ . ചണ്ഡികായൈ . ചിത്രായൈ . ചിത്രമാല്യവിഭൂഷിതായൈ . ചതുർഭുജായൈ . ചാരുദന്തായൈ . ചാതുര്യൈ . ചരിതപ്രദായൈ . ചൂലികായൈ നമഃ .

ഓം ചിത്രവസ്ത്രാന്തായൈ നമഃ . ചന്ദ്രമഃകർണകുണ്ഡലായൈ . ചന്ദ്രഹാസായൈ . ചാരുദാത്ര്യൈ . ചകോര്യൈ . ചാന്ദ്രഹാസിന്യൈ . ചന്ദ്രികായൈ . ചന്ദ്രധാത്ര്യൈ . ചൗര്യൈ . ചൗരായൈ . ചണ്ഡികായൈ .
ചഞ്ചദ്വാഗ്വാദിന്യൈ . ചന്ദ്രചൂഡായൈ . ചോരവിനാശിന്യൈ . ചാരുചന്ദനലിപ്താംഗ്യൈ . ചഞ്ചച്ചാമരവീജിതായൈ . ചാരുമധ്യായൈ . ചാരുഗത്യൈ . ചന്ദിലായൈ . ചന്ദ്രരൂപിണ്യൈ നമഃ .

ഓം ചാരുഹോമപ്രിയായൈ നമഃ . ചാർവാചരിതായൈ . ചക്രബാഹുകായൈ . ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ . ചന്ദ്രമണ്ഡലദർപണായൈ . ചക്രവാകസ്തന്യൈ . ചേഷ്ടായൈ . ചിത്രായൈ . ചാരുവിലാസിന്യൈ . ചിത്സ്വരൂപായൈ . ചന്ദ്രവത്യൈ . ചന്ദ്രമസേ . ചന്ദനപ്രിയായൈ . ചോദയിത്ര്യൈ . ചിരപ്രജ്ഞായൈ . ചാതകായൈ . ചാരുഹേതുക്യൈ . ഛത്രയാതായൈ . ഛത്രധരായൈ നമഃ .

ഓം ഛായായൈ നമഃ . ഛന്ദഃപരിച്ഛദായൈ . ഛായാദേവ്യൈ . ഛിദ്രനഖായൈ . ഛന്നേന്ദ്രിയവിസർപിണ്യൈ . ഛന്ദോനുഷ്ടുപ്പ്രതിഷ്ഠാന്തായൈ . ഛിദ്രോപദ്രവഭേദിന്യൈ . ഛേദായൈ . ഛത്രൈശ്വര്യൈ . ഛിന്നായൈ .
ഛുരികായൈ . ഛേദനപ്രിയായൈ . ജനന്യൈ . ജന്മരഹിതായൈ . ജാതവേദസേ . ജഗന്മയ്യൈ . ജാഹ്നവ്യൈ . ജടിലായൈ . ജേത്ര്യൈ . ജരാമരണവർജിതായൈ നമഃ .

ഓം ജംബൂദ്വീപവത്യൈ നമഃ . ജ്വാലായൈ . ജയന്ത്യൈ . ജലശാലിന്യൈ . ജിതേന്ദ്രിയായൈ . ജിതക്രോധായൈ . ജിതാമിത്രായൈ . ജഗത്പ്രിയായൈ . ജാതരൂപമയ്യൈ . ജിഹ്വായൈ . ജാനക്യൈ . ജഗത്യൈ . ജയായൈ . ജനിത്ര്യൈ . ജഹ്നുതനയായൈ . ജഗത്ത്രയഹിതൈഷിണ്യൈ . ജ്വാലാമുഖ്യൈ . ജപവത്യൈ . ജ്വരഘ്ന്യൈ . ജിതവിഷ്ടപായൈ നമഃ .

ഓം ജിതാക്രാന്തമയ്യൈ നമഃ . ജ്വാലായൈ . ജാഗ്രത്യൈ . ജ്വരദേവതായൈ . ജലദായൈ . ജ്യേഷ്ഠായൈ . ജ്യാഘോഷാസ്ഫോടദിങ്മുഖ്യൈ . ജംഭിന്യൈ . ജൃംഭണായൈ . ജൃംഭായൈ . ജ്വലന്മാണിക്യകുണ്ഡലായൈ . ഝിഞ്ഝികായൈ . ഝണനിർഘോഷായൈ . ഝഞ്ഝാമാരുതവേഗിന്യൈ . ഝല്ലരീവാദ്യകുശലായൈ . ഞരൂപായൈ . ഞഭുജായൈ .ടങ്കബാണസമായുക്തായൈ നമഃ .

ഓം ടങ്കിന്യൈ നമഃ . ടങ്കഭേദിന്യൈ . ടങ്കീഗണകൃതാഘോഷായൈ . ടങ്കനീയമഹോരസായൈ . ടങ്കാരകാരിണ്യൈ ദേവ്യൈ. ഠ ഠ ശബ്ദനിനാദിതായൈ . ഡാമര്യൈ . ഡാകിന്യൈ . ഡിംഭായൈ . ഡുണ്ഡുമാരൈകനിർജിതായൈ . ഡാമരീതന്ത്രമാർഗസ്ഥായൈ . ഡമഡ്ഡമരുനാദിന്യൈ . ഡിണ്ഡീരവസഹായൈ . ഡിംഭലസത്ക്രീഡാപരായണായൈ . ഢുണ്ഢിവിഘ്നേശജനന്യൈ . ഢക്കാഹസ്തായൈ .
ഢിലിവ്രജായൈ . നിത്യജ്ഞാനായൈ . നിരുപമായൈ . നിർഗുണായൈ നമഃ .

ഓം നർമദായൈ നമഃ . നദ്യൈ . ത്രിഗുണായൈ . ത്രിപദായൈ . തന്ത്ര്യൈ . തുലസീതരുണാതരവേ . ത്രിവിക്രമപദാക്രാന്തായൈ . തുരീയപദഗാമിന്യൈ . തരുണാദിത്യസങ്കാശായൈ . താമസ്യൈ . തുഹിനായൈ . തുരായൈ . ത്രികാലജ്ഞാനസമ്പന്നായൈ . ത്രിവേണ്യൈ . ത്രിലോചനായൈ . ത്രിശക്ത്യൈ . ത്രിപുരായൈ . തുംഗായൈ . തുരംഗവദനായൈ . തിമിംഗിലഗിലായൈ . തീവ്രായൈ . ത്രിസ്സ്രോതായൈ . താമസാദിന്യൈ നമഃ .

ഓം തന്ത്രമന്ത്രവിശേഷജ്ഞായൈ നമഃ . തനുമധ്യായൈ . ത്രിവിഷ്ടപായൈ . ത്രിസന്ധ്യായൈ . ത്രിസ്തന്യൈ . തോഷാസംസ്ഥായൈ . താലപ്രതാപിന്യൈ . താടങ്കിന്യൈ . തുഷാരാഭായൈ . തുഹിനാചലവാസിന്യൈ .
തന്തുജാലസമായുക്തായൈ . താരാഹാരാവലീപ്രിയായൈ . തിലഹോമപ്രിയായൈ . തീർഥായൈ . തമാലകുസുമാകൃത്യൈ . താരകായൈ . ത്രിയുതായൈ . തന്വ്യൈ . ത്രിശങ്കുപരിവാരിതായൈ നമഃ .

ഓം തിലോദര്യൈ നമഃ . തിലാഭൂഷായൈ . താടങ്കപ്രിയവാഹിന്യൈ . ത്രിജടായൈ . തിത്തിര്യൈ . തൃഷ്ണായൈ . ത്രിവിധായൈ . തരുണാകൃത്യൈ . തപ്തകാഞ്ചനഭൂഷണായൈ . തപ്തകാഞ്ചനസങ്കാശായൈ . ത്രയ്യംബകായൈ . ത്രിവർഗായൈ . ത്രികാലജ്ഞാനദായിന്യൈ . തർപണായൈ . തൃപ്തിദായൈ . തൃപ്തായൈ . താമസ്യൈ . തുംബുരുസ്തുതായൈ . താർക്ഷ്യസ്ഥായൈ . ത്രിഗുണാകാരായൈ . ത്രിഭംഗ്യൈ നമഃ .

ഓം തനുവല്ലര്യൈ നമഃ . ഥാത്കാര്യൈ . ഥാരവായൈ . ഥാന്തായൈ . ദോഹിന്യൈ . ദീനവത്സലായൈ . ദാനവാന്തകര്യൈ . ദുർഗായൈ . ദുർഗാസുരനിബർഹിണ്യൈ . ദേവരീത്യൈ . ദിവാരാത്ര്യൈ . ദ്രൗപദ്യൈ . ദുന്ദുഭിസ്വനായൈ . ദേവയാന്യൈ . ദുരാവാസായൈ . ദാരിദ്ര്യോദ്ഭേദിന്യൈ . ദിവായൈ . ദാമോദരപ്രിയായൈ . ദീപ്തായൈ . ദിഗ്വാസായൈ നമഃ .

ഓം ദിഗ്വിമോഹിന്യൈ നമഃ . ദണ്ഡകാരണ്യനിലയായൈ . ദണ്ഡിന്യൈ . ദേവപൂജിതായൈ . ദേവവന്ദ്യായൈ . ദിവിഷദായൈ . ദ്വേഷിണ്യൈ . ദാനാവാകൃത്യൈ . ദീനാനാഥസ്തുതായൈ . ദീക്ഷായൈ . ദേവതാദിസ്വരൂപിണ്യൈ . ധാത്ര്യൈ . ധനുർധരായൈ . ധേന്വൈ . ധാരിണ്യൈ . ധർമചാരിണ്യൈ . ധുരന്ധരായൈ . ധരാധാരായൈ . ധനദായൈ . ധാന്യദോഹിന്യൈ . ധർമശീലായൈ നമഃ .

ഓം ധനാധ്യക്ഷായൈ നമഃ . ധനുർവേദവിശാരദായൈ . ധൃത്യൈ . ധന്യായൈ . ധൃതപദായൈ . ധർമരാജപ്രിയായൈ . ധ്രുവായൈ . ധൂമാവത്യൈ . ധൂമ്രകേശ്യൈ . ധർമശാസ്ത്രപ്രകാശിന്യൈ . നന്ദായൈ . നന്ദപ്രിയായൈ . നിദ്രായൈ . നൃനുതായൈ . നന്ദനാത്മികായൈ . നർമദായൈ . നലിന്യൈ . നീലായൈ . നീലകണ്ഠസമാശ്രയായൈ . നാരായണപ്രിയായൈ നമഃ .

ഓം നിത്യായൈ നമഃ . നിർമലായൈ . നിർഗുണായൈ . നിധയേ . നിരാധാരായൈ . നിരുപമായൈ . നിത്യശുദ്ധായൈ . നിരഞ്ജനായൈ . നാദബിന്ദുകലാതീതായൈ . നാദബിന്ദുകലാത്മികായൈ . നൃസിംഹിന്യൈ . നഗധരായൈ . നൃപനാഗവിഭൂഷിതായൈ . നരകക്ലേശശമന്യൈ . നാരായണപദോദ്ഭവായൈ . നിരവദ്യായൈ . നിരാകാരായൈ . നാരദപ്രിയകാരിണ്യൈ . നാനാജ്യോതിസ്സമാഖ്യാതായൈ .
നിധിദായൈ നമഃ .

ഓം നിർമലാത്മികായൈ നമഃ . നവസൂത്രധരായൈ . നീത്യൈ . നിരുപദ്രവകാരിണ്യൈ . നന്ദജായൈ . നവരത്നാഢ്യായൈ . നൈമിഷാരണ്യവാസിന്യൈ . നവനീതപ്രിയായൈ . നാര്യൈ . നീലജീമൂതനിസ്വനായൈ . നിമേഷിണ്യൈ . നദീരൂപായൈ . നീലഗ്രീവായൈ . നിശീശ്വര്യൈ . നാമാവല്യൈ . നിശുംഭഘ്ന്യൈ . നാഗലോകനിവാസിന്യൈ . നവജാംബൂനദപ്രഖ്യായൈ . നാഗലോകാധിദേവതായൈ . നൂപൂരാക്രാന്തചരണായൈ നമഃ .

ഓം നരചിത്തപ്രമോദിന്യൈ നമഃ . നിമഗ്നാരക്തനയനായൈ . നിർഘാതസമനിസ്വനായൈ . നന്ദനോദ്യാനനിലയായൈ . നിർവ്യൂഹോപരിചാരിണ്യൈ . പാർവത്യൈ . പരമോദാരായൈ . പരബ്രഹ്മാത്മികായൈ . പരസ്യൈ . പഞ്ചകോശവിനിർമുക്തായൈ . പഞ്ചപാതകനാശിന്യൈ . പരചിത്തവിധാനജ്ഞായൈ . പഞ്ചികായൈ . പഞ്ചരൂപിണ്യൈ . പൂർണിമായൈ . പരമായൈ . പ്രീത്യൈ . പരതേജസേ . പ്രകാശിന്യൈ .
പുരാണ്യൈ . പൗരുഷ്യൈ . പുണ്യായൈ നമഃ .

ഓം പുണ്ഡരീകനിഭേക്ഷണായൈ നമഃ . പാതാലതലനിമഗ്നായൈ . പ്രീതായൈ . പ്രീതിവിവർധിന്യൈ . പാവന്യൈ . പാദസഹിതായൈ . പേശലായൈ . പവനാശിന്യൈ . പ്രജാപതയേ . പരിശ്രാന്തായൈ . പർവതസ്തനമണ്ഡലായൈ . പദ്മപ്രിയായൈ . പദ്മസംസ്ഥായൈ . പദ്മാക്ഷ്യൈ . പദ്മസംഭവായൈ . പദ്മപത്രായൈ . പദ്മപദായൈ . പദ്മിന്യൈ . പ്രിയഭാഷിണ്യൈ . പശുപാശവിനിർമുക്തായൈ നമഃ .

ഓം പുരന്ധ്ര്യൈ നമഃ . പുരവാസിന്യൈ . പുഷ്കലായൈ . പുരുഷായൈ . പർവായൈ . പാരിജാതസുമപ്രിയായൈ . പതിവ്രതായൈ . പവിത്രാംഗ്യൈ . പുഷ്പഹാസപരായണായൈ . പ്രജ്ഞാവതീസുതായൈ .
പൗത്ര്യൈ . പുത്രപൂജ്യായൈ . പയസ്വിന്യൈ . പട്ടിപാശധരായൈ . പങ്ക്ത്യൈ . പിതൃലോകപ്രദായിന്യൈ . പുരാണ്യൈ . പുണ്യശീലായൈ . പ്രണതാർതിവിനാശിന്യൈ നമഃ .

ഓം പ്രദ്യുമ്നജനന്യൈ നമഃ . പുഷ്ടായൈ . പിതാമഹപരിഗ്രഹായൈ . പുണ്ഡരീകപുരാവാസായൈ . പുണ്ഡരീകസമാനനായൈ . പൃഥുജംഘായൈ . പൃഥുഭുജായൈ . പൃഥുപാദായൈ . പൃഥൂദര്യൈ . പ്രവാലശോഭായൈ .
പിംഗാക്ഷ്യൈ . പീതവാസായൈ . പ്രചാപലായൈ . പ്രസവായൈ . പുഷ്ടിദായൈ . പുണ്യായൈ . പ്രതിഷ്ഠായൈ . പ്രണവഗതയേ . പഞ്ചവർണായൈ നമഃ .

ഓം പഞ്ചവാണ്യൈ നമഃ . പഞ്ചികായൈ . പഞ്ജരസ്ഥിതായൈ . പരമായൈ . പരജ്യോതയേ . പരപ്രീതയേ . പരാഗതയേ . പരാകാഷ്ഠായൈ . പരേശാന്യൈ . പാവിന്യൈ . പാവകദ്യുതയേ . പുണ്യഭദ്രായൈ . പരിച്ഛേദായൈ . പുഷ്പഹാസായൈ . പൃഥൂദര്യൈ . പീതാംഗ്യൈ . പീതവസനായൈ . പീതശയ്യായൈ . പിശാചിന്യൈ . പീതക്രിയായൈ നമഃ .

ഓം പിശാചഘ്ന്യൈ നമഃ . പാടലാക്ഷ്യൈ . പടുക്രിയായൈ . പഞ്ചഭക്ഷപ്രിയാചാരായൈ . പുതനാപ്രാണഘാതിന്യൈ . പുന്നാഗവനമധ്യസ്ഥായൈ . പുണ്യതീർഥനിഷേവിതായൈ . പഞ്ചാംഗ്യൈ .
പരാശക്തയേ . പരമാഹ്ലാദകാരിണ്യൈ . പുഷ്പകാണ്ഡസ്ഥിതായൈ . പൂഷായൈ . പോഷിതാഖിലവിഷ്ടപായൈ . പാനപ്രിയായൈ . പഞ്ചശിഖായൈ . പന്നഗോപരിശായിന്യൈ . പഞ്ചമാത്രാത്മികായൈ . പൃഥ്വ്യൈ . പഥികായൈ . പൃഥുദോഹിന്യൈ നമഃ .

ഓം പുരാണന്യായമീമാംസായൈ നമഃ . പാടല്യൈ . പുഷ്പഗന്ധിന്യൈ . പുണ്യപ്രജായൈ . പാരദാത്ര്യൈ . പരമാർഗൈകഗോചരായൈ . പ്രവാലശോഭായൈ . പൂർണാശായൈ . പ്രണവായൈ . പല്ലവോദര്യൈ .
ഫലിന്യൈ . ഫലദായൈ . ഫൽഗവേ . ഫൂത്കാര്യൈ . ഫലകാകൃതയേ . ഫണീന്ദ്രഭോഗശയനായൈ . ഫണിമണ്ഡലമണ്ഡിതായൈ . ബാലബാലായൈ . ബഹുമതായൈ . ബാലാതപനിഭാംശുകായൈ നമഃ .

ഓം ബലഭദ്രപ്രിയായൈ നമഃ . വന്ദ്യായൈ . ബഡവായൈ . ബുദ്ധിസംസ്തുതായൈ . ബന്ദീദേവ്യൈ . ബിലവത്യൈ . ബഡിശാഘ്ന്യൈ . ബലിപ്രിയായൈ . ബാന്ധവ്യൈ . ബോധിതായൈ . ബുദ്ധ്യൈ . ബന്ധൂകകുസുമപ്രിയായൈ . ബാലഭാനുപ്രഭാകാരായൈ . ബ്രാഹ്മ്യൈ . ബ്രാഹ്മണദേവതായൈ . ബൃഹസ്പതിസ്തുതായൈ . വൃന്ദായൈ . വൃന്ദാവനവിഹാരിണ്യൈ . ബാലാകിന്യൈ . ബിലാഹാരായൈ . ബിലവാസായൈ . ബഹൂദകായൈ നമഃ .

ഓം ബഹുനേത്രായൈ നമഃ . ബഹുപദായൈ . ബഹുകർണാവതംസികായൈ . ബഹുബാഹുയുതായൈ . ബീജരൂപിണ്യൈ . ബഹുരൂപിണ്യൈ . ബിന്ദുനാദകലാതീതായൈ . ബിന്ദുനാദസ്വരൂപിണ്യൈ . ബദ്ധഗോധാംഗുലിപ്രാണായൈ . ബദര്യാശ്രമവാസിന്യൈ . ബൃന്ദാരകായൈ . ബൃഹത്സ്കന്ധായൈ . ബൃഹത്യൈ . ബാണപാതിന്യൈ . വൃന്ദാധ്യക്ഷായൈ . ബഹുനുതായൈ . വനിതായൈ . ബഹുവിക്രമായൈ . ബദ്ധപദ്മാസനാസീനായൈ . ബില്വപത്രതലസ്ഥിതായൈ . ബോധിദ്രുമനിജാവാസായൈ നമഃ .

ഓം ബഡിസ്ഥായൈ നമഃ . ബിന്ദുദർപണായൈ . ബാലായൈ . ബാണാസനവത്യൈ . ബഡവാനലവേഗിന്യൈ . ബ്രഹ്മാണ്ഡബഹിരന്തസ്ഥായൈ . ബ്രഹ്മകങ്കണസൂത്രിണ്യൈ . ഭവാന്യൈ . ഭീഷണവത്യൈ . ഭാവിന്യൈ . ഭയഹാരിണ്യൈ . ഭദ്രകാല്യൈ . ഭുജംഗാക്ഷ്യൈ . ഭാരത്യൈ . ഭാരതാശയായൈ . ഭൈരവ്യൈ . ഭീഷണാകാരായൈ . ഭൂതിദായൈ . ഭൂതിമാലിന്യൈ . ഭാമിന്യൈ നമഃ .

ഓം ഭോഗനിരതായൈ നമഃ . ഭദ്രദായൈ . ഭൂരിവിക്രമായൈ . ഭൂതാവാസായൈ . ഭൃഗുലതായൈ . ഭാർഗവ്യൈ . ഭൂസുരാർചിതായൈ . ഭാഗീരഥ്യൈ . ഭോഗവത്യൈ . ഭവനസ്ഥായൈ . ഭിഷഗ്വരായൈ . ഭാമിന്യൈ . ഭോഗിന്യൈ . ഭാഷായൈ . ഭവാന്യൈ . ഭൂരിദക്ഷിണായൈ . ഭർഗാത്മികായൈ . ഭീമവത്യൈ . ഭവബന്ധവിമോചിന്യൈ . ഭജനീയായൈ നമഃ .

ഓം ഭൂതധാത്രീരഞ്ജിതായൈ നമഃ . ഭുവനേശ്വര്യൈ . ഭുജംഗവലയായൈ . ഭീമായൈ . ഭേരുണ്ഡായൈ . ഭാഗധേയിന്യൈ . മാത്രേ . മായായൈ . മധുമത്യൈ . മധുജിഹ്വായൈ . മധുപ്രിയായൈ . മഹാദേവ്യൈ . മഹാഭാഗായൈ . മാലിന്യൈ . മീനലോചനായൈ . മായാതീതായൈ . മധുമത്യൈ . മധുമാംസായൈ . മധുദ്രവായൈ . മാനവ്യൈ നമഃ .

ഓം മധുസംഭൂതായൈ നമഃ . മിഥിലാപുരവാസിന്യൈ . മധുകൈടഭസംഹർത്ര്യൈ . മേദിന്യൈ . മേഘമാലിന്യൈ . മന്ദോദര്യൈ . മഹാമായായൈ . മൈഥില്യൈ . മസൃണപ്രിയായൈ . മഹാലക്ഷ്മ്യൈ .
മഹാകാല്യൈ . മഹാകന്യായൈ . മഹേശ്വര്യൈ . മാഹേന്ദ്ര്യൈ . മേരുതനയായൈ . മന്ദാരകുസുമാർചിതായൈ . മഞ്ജുമഞ്ജീരചരണായൈ . മോക്ഷദായൈ . മഞ്ജുഭാഷിണ്യൈ . മധുരദ്രാവിണ്യൈ നമഃ .

ഓം മുദ്രായൈ നമഃ . മലയായൈ . മലയാന്വിതായൈ . മേധായൈ . മരകതശ്യാമായൈ . മാഗധ്യൈ . മേനകാത്മജായൈ . മഹാമാര്യൈ . മഹാവീരായൈ . മഹാശ്യാമായൈ . മനുസ്തുതായൈ . മാതൃകായൈ .
മിഹിരാഭാസായൈ . മുകുന്ദപദവിക്രമായൈ . മൂലാധാരസ്ഥിതായൈ . മുഗ്ധായൈ . മണിപൂരകവാസിന്യൈ . മൃഗാക്ഷ്യൈ . മഹിഷാരൂഢായൈ . മഹിഷാസുരമർദിന്യൈ നമഃ .

ഓം യോഗാസനായൈ നമഃ . യോഗഗമ്യായൈ . യോഗായൈ . യൗവനകാശ്രയായൈ . യൗവന്യൈ . യുദ്ധമധ്യസ്ഥായൈ . യമുനായൈ . യുഗധാരിണ്യൈ . യക്ഷിണ്യൈ . യോഗയുക്തായൈ . യക്ഷരാജപ്രസൂതിന്യൈ . യാത്രായൈ . യാനവിധാനജ്ഞായൈ . യദുവംശസമുദ്ഭവായൈ . യകാരാദിഹകാരാന്തായൈ . യാജുഷ്യൈ . യജ്ഞരൂപിണ്യൈ . യാമിന്യൈ . യോഗനിരതായൈ . യാതുധാനഭയങ്കര്യൈ നമഃ .

ഓം രുക്മിണ്യൈ നമഃ . രമണ്യൈ . രാമായൈ . രേവത്യൈ . രേണുകായൈ . രത്യൈ . രൗദ്ര്യൈ . രൗദ്രപ്രിയാകാരായൈ . രാമമാത്രേ . രതിപ്രിയായൈ . രോഹിണ്യൈ . രാജ്യദായൈ . രേവായൈ . രമായൈ . രാജീവലോചനായൈ . രാകേശ്യൈ . രൂപസമ്പന്നായൈ . രത്നസിംഹാസനസ്ഥിതായൈ . രക്തമാല്യാംബരധരായൈ . രക്തഗന്ധാനുലേപനായൈ നമഃ .

ഓം രാജഹംസസമാരൂഢായൈ നമഃ . രംഭായൈ . രക്തബലിപ്രിയായൈ . രമണീയയുഗാധാരായൈ . രാജിതാഖിലഭൂതലായൈ . രുരുചർമപരീധാനായൈ . രഥിന്യൈ . രത്നമാലികായൈ . രോഗേശ്യൈ . രോഗശമന്യൈ . രാവിണ്യൈ . രോമഹർഷിണ്യൈ . രാമചന്ദ്രപദാക്രാന്തായൈ . രാവണച്ഛേദകാരിണ്യൈ . രത്നവസ്ത്രപരിച്ഛിന്നായൈ . രഥസ്ഥായൈ . രുക്മഭൂഷണായൈ . ലജ്ജാധിദേവതായൈ . ലോലായൈ നമഃ .

ഓം ലലിതായൈ നമഃ . ലിംഗധാരിണ്യൈ . ലക്ഷ്മ്യൈ . ലോലായൈ . ലുപ്തവിഷായൈ . ലോകിന്യൈ . ലോകവിശ്രുതായൈ . ലജ്ജായൈ . ലംബോദര്യൈ . ലലനായൈ . ലോകധാരിണ്യൈ . വരദായൈ . വന്ദിതായൈ . വന്ദ്യായൈ .വൈഷ്ണവ്യൈ . വിമലാകൃത്യൈ . വാരാഹ്യൈ . വിരജായൈ നമഃ .

ഓം വർഷായൈ നമഃ . വരലക്ഷ്മ്യൈ . വിലാസിന്യൈ . വിനതായൈ . വ്യോമമധ്യസ്ഥായൈ . വാരിജാസനസംസ്ഥിതായൈ . വാരുണ്യൈ . വേണുസംഭൂതായൈ . വീതിഹോത്രായൈ . വിരൂപിണ്യൈ . വായുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ . വിഷ്ണുരൂപായൈ . വിധിപ്രിയായൈ . വിഷ്ണുപത്ന്യൈ . വിഷ്ണുമത്യൈ . വിശാലാക്ഷ്യൈ . വസുന്ധരായൈ . വാമദേവപ്രിയായൈ . വേലായൈ നമഃ .

ഓം വജ്രിണ്യൈ നമഃ . വസുദോഹിന്യൈ . വേദാക്ഷരപരീതാംഗ്യൈ . വാജപേയഫലപ്രദായൈ . വാസവ്യൈ . വാമജനന്യൈ . വൈകുണ്ഠനിലയായൈ . വരായൈ . വ്യാസപ്രിയായൈ . വർമധരായൈ . വാല്മീകിപരിസേവിതായൈ . ശാകംഭര്യൈ . ശിവായൈ . ശാന്തായൈ . ശാരദായൈ . ശരണാഗതയേ. ശാതോദര്യൈ . ശുഭാചാരായൈ . ശുംഭാസുരവിമർദിന്യൈ . ശോഭാവത്യൈ നമഃ .

ഓം ശിവാകാരായൈ നമഃ . ശങ്കരാർധശരീരിണ്യൈ . ശോണായൈ . ശുഭാശയായൈ . ശുഭ്രായൈ . ശിരഃസന്ധാനകാരിണ്യൈ . ശരാവത്യൈ . ശരാനന്ദായൈ . ശരജ്ജ്യോത്സ്നായൈ . ശുഭാനനായൈ . ശരഭായൈ . ശൂലിന്യൈ . ശുദ്ധായൈ . ശബര്യൈ . ശുകവാഹനായൈ . ശ്രീമത്യൈ . ശ്രീധരാനന്ദായൈ . ശ്രവണാനന്ദദായിന്യൈ നമഃ .

ഓം ശർവാണ്യൈ . ശർവരീവന്ദ്യായൈ . ഷഡ്ഭാഷായൈ നമഃ . ഷഡൃതുപ്രിയായൈ . ഷഡാധാരസ്ഥിതായൈ ദേവ്യൈ . ഷണ്മുഖപ്രിയകാരിണ്യൈ . ഷഡംഗരൂപസുമതിസുരാസുരനമസ്കൃതായൈ .
സരസ്വത്യൈ . സദാധാരായൈ . സർവമംഗലകാരിണ്യൈ . സാമഗാനപ്രിയായൈ . സൂക്ഷ്മായൈ . സാവിത്ര്യൈ . സാമസംഭവായൈ . സർവാവാസായൈ . സദാനന്ദായൈ . സുസ്തന്യൈ . സാഗരാംബരായൈ . സർവൈശ്വര്യപ്രിയായൈ . സിദ്ധ്യൈ . സാധുബന്ധുപരാക്രമായൈ നമഃ .

ഓം സപ്തർഷിമണ്ഡലഗതായൈ നമഃ . സോമമണ്ഡലവാസിന്യൈ . സർവജ്ഞായൈ . സാന്ദ്രകരുണായൈ . സമാനാധികവർജിതായൈ . സർവോത്തുംഗായൈ . സംഗഹീനായൈ . സദ്ഗുണായൈ . സകലേഷ്ടദായൈ . സരഘായൈ . സൂര്യതനയായൈ . സുകേശ്യൈ . സോമസംഹതയേ . ഹിരണ്യവർണായൈ . ഹരിണ്യൈ . ഹ്രീങ്കാര്യൈ . ഹംസവാഹിന്യൈ . ക്ഷൗമവസ്ത്രപരീതാംഗ്യൈ . ക്ഷീരാബ്ധിതനയായൈ . ക്ഷമായൈ നമഃ .

ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ . സാവിത്ര്യൈ . പാർവത്യൈ . സരസ്വത്യൈ . വേദഗർഭായൈ . വരാരോഹായൈ . ശ്രീഗായത്ര്യൈ . പരാംബികായൈ നമഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |