Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ഗണേശ മഹിമ്ന സ്തോത്രം

അനിർവാച്യം രൂപം സ്തവനനികരോ യത്ര ഗലിത-
സ്തഥാ വക്ഷ്യേ സ്തോത്രം പ്രഥമപുരുഷസ്യാഽത്ര മഹതഃ.
യതോ ജാതം വിശ്വം സ്ഥിതമപി സദാ യത്ര വിലയഃ
സ കീദൃഗ്ഗീർവാണഃ സുനിഗമനുതഃ ശ്രീഗണപതിഃ.
ഗണേശം ഗാണേശാഃ ശിവമിതി ച ശൈവാശ്ച വിബുധാ
രവിം സൗരാ വിഷ്ണും പ്രഥമപുരുഷം വിഷ്ണുഭജകാഃ.
വദന്ത്യേകേ ശാക്താ ജഗദുദയമൂലാം പരിശിവാം
ന ജാനേ കിം തസ്മൈ നമ ഇതി പരം ബ്രഹ്മ സകലം.
തഥേശം യോഗജ്ഞാ ഗണപതിമിമം കർമ നിഖിലം
സമീമാംസാ വേദാന്തിന ഇതി പരം ബ്രഹ്മ സകലം.
അജാം സാംഖ്യോ ബ്രൂതേ സകലഗുണരൂപാം ച സതതം
പ്രകർതാരം ന്യായസ്ത്വഥ ജഗതി ബൗദ്ധാ ധിയമിതി.
കഥം ജ്ഞേയോ ബുദ്ധേഃ പരതര ഇയം ബാഹ്യസരണിര്യഥാ
ധീര്യസ്യ സ്യാത് സ ച തദനുരൂപോ ഗണപതിഃ.
മഹത്കൃത്യം തസ്യ സ്വയമപി മഹാൻ സൂക്ഷ്മമണുവദ്
ധ്വനിർജ്യോതിർബിന്ദുർഗഗനസദൃശഃ കിം ച സദസത്.
അനേകാസ്യോഽപാരാക്ഷി- കരചരണോഽനന്തഹൃദയസ്തഥാ
നാനാരൂപോ വിവിധവദനഃ ശ്രീഗണപതിഃ.
അനന്താഹ്വഃ ശക്ത്യാ വിവിധഗുണകർമൈകസമയേ
ത്വസംഖ്യാതാനന്താഭിമത- ഫലദോഽനേകവിഷയേ.
ന യസ്യാഽന്തോ മധ്യോ ന ച ഭവതി ചാദിഃ സുമഹതാമലിപ്തഃ
കൃത്വേത്ഥം സകലമപി ഖംവത് സ ച പൃഥക്.
സ്മൃതഃ സംസ്മർതൄണാം സകലഹൃദയസ്ഥഃ പ്രിയകരോ
നമസ്തസ്മൈ ദേവായ സകലസുരവന്ദ്യായ മഹതേ.
ഗണേശാദ്യം ബീജം ദഹനവനിതാപല്ലവയുതം
മനുശ്ചൈകാർണോഽയം പ്രണവസഹിതോഽഭീഷ്ടഫലദം.
സബിന്ദുശ്ചാഗാദ്യാംഗണകഋഷിഛന്ദോഽസ്യ ച നിചൃത്
സ ദേവഃ പ്രാഗ്ബീജം വിപദപി ച ശക്തിർജപകൃതാം.
ഗകാരോ ഹേരംബഃ സഗുണ ഇതി പുനിർഗുണമയോ
ദ്വിധാഽപ്യേകോ ജാതഃ പ്രകൃതിപുരുഷോ ബ്രഹ്മ ഹി ഗണഃ.
സ ചേശശ്ചോത്പത്തി-സ്ഥിതി- ലയകരോഽയം പ്രഥമകോ
യതോ ഭൂതം ഭവ്യം ഭവതി പതിരീശോ ഗണപതിഃ.
ഗകാരഃ കണ്ഠോർധ്വ ഗജമുഖസമോ മർത്യസദൃശോ
ണകാരഃ കണ്ഡാധോ ജഠരസദൃശാകാര ഇതി ച.
അധോഭാഗഃ കട്യാം ചരണ ഇതി ഹീശോഽസ്യ ച തനു-
ര്വിഭാതീത്ഥം നാമ ത്രിഭുവനസമം ഭൂർഭുവഃസുവഃ.
ഗണേശേതി ത്ര്യർണാത്മകമപി വരം നാമ സുഖദം
സകൃത്പ്രോച്ചൈരുച്ചാരിതമിതി നൃഭിഃ പാവനകരം.
ഗണേശസ്യൈകസ്യ പ്രതിജപകരസ്യാസ്യ സുകൃതം
ന വിജ്ഞാതോ നാമ്നഃ സകലമഹിമാ കീദൃശവിധഃ.
ഗണേശേത്യാഹ്വാം യഃ പ്രവദതി മുഹുസ്തസ്യ പുരതഃ
പ്രപശ്യഁസ്തദ്വക്ത്രം സ്വയമപി ഗണസ്തിഷ്ഠതി തദാ.
സ്വരൂപസ്യ ജ്ഞാനം ത്വമുക ഇതി നാമ്നാഽസ്യ ഭവതി
പ്രബോധഃ സുപ്തസ്യ ത്വഖിലമിഹ സാമർഥ്യമമുനാ.
ഗണേശോ വിശ്വേഽസ്മിൻ സ്ഥിത ഇഹ ച വിശ്വം ഗണപതൗ
ഗണേശോ യത്രാസ്തേ ധൃതിമതിരനൈശ്വര്യമഖിലം.
സമുക്തം നാമൈകം ഗണപതിപദം മംഗലമയം
തദേകാസ്യം ദൃഷ്ടേഃ സകലവിബുധാസ്യേക്ഷണസമം.
ബഹുക്ലേശൈർവ്യാപ്തഃ സ്മൃത ഉത ഗണേശേ ച ഹൃദയേ
ക്ഷണാത് ക്ലേശാൻ മുക്തോഭവതി സഹസാ ത്വഭ്രചയവത്.
ബനേ വിദ്യാരംഭേ യുധി രിപുഭയേ കുത്ര ഗമനേ
പ്രവേശേ പ്രാണാന്തേ ഗണപതിപദം ചാഽഽശു വിശതി.
ഗണാധ്യക്ഷോ ജ്യേഷ്ഠഃ കപില അപരോ മംഗലനിധി-
ര്ദയാലുർഹേരമബോ വരദ ഇതി ചിന്താമണിരജഃ.
വരാനീശോ ഢുണ്ഢിർഗജവദനനാമാ ശിവസുതോ
മയൂരേശോ ഗൗരീതനയ ഇതി നാമാനി പഠതി.
മഹേശോഽയം വിഷ്ണുഃ സകവിരവിരിന്ദുഃ കമലജഃ
ക്ഷിതിസ്തോയം വഹ്നിഃ ശ്വസന ഇതി ഖം ത്വദ്രിരൂദധിഃ.
കുജസ്താരഃ ശുക്രോ ഗുരുരുഡുബുധോഽഗുശ്ച ധനദോ
യമഃ പാശോ കാവ്യഃ ശനിരഖിലരൂപോ ഗണപതിഃ.
മുഖം വഹ്വിഃ പാദൗ ഹരിരപി വിധാതാ പ്രജനനം
രവിർനേത്രേ ചന്ദ്രോ ഹൃദയമപി കാമോഽസ്യ മദനഃ.
കരൗ ശക്രഃ കട്യാമവനിരൂദരം ഭാതി ദശനം
ഗണേശസ്യാസൻ വൈ ക്രതുമയവപുശ്ചൈവ സകലം.
അനർധ്യാലങ്കാരൈരരുണവസനൈർഭൂഷിതതനുഃ
കരീന്ദ്രാസ്യഃ സിംഹാസനമുപഗതോ ഭാതി ബുധരാട്.
സ്ഥിതഃ സ്യാത്തന്മധ്യേഽപ്യുദിതരവിബിംബോപമരുചിഃ
സ്ഥിതാ സിദ്ധിർവാമേ മതിരിതരഗാ ചാമരകരാ.
സമന്താത്തസ്യാസൻ പ്രവരമുനിസിദ്ധാഃ സുരഗണാഃ
പ്രശംസന്തീത്യഗ്രേ വിവിധനുതിഭിഃ സാഽഞ്ജലിപുടാഃ.
ബിഡൗജാദ്യൈർബ്രഹ്മാദിഭിരനുവൃതോ ഭക്തനികരൈ-
ര്ഗണക്രീഡാമോദപ്രമുദവികടാദ്യൈഃ സഹചരൈഃ.
വശിത്വാദ്യഷ്ടാഷ്ടാദശദിഗഖിലാല്ലോലമനുവാഗ്
ധൃതിഃ പാദൂഃ ഖഡ്ഗോഽഞ്ജനരസബലാഃ സിദ്ധയ ഇമാഃ.
സദാ പൃഷ്ഠേ തിഷ്ടന്ത്യാനിമിഷിദൃശസ്തന്മുഖലയാ
ഗണേശം സേവന്തേഽത്യതിനികടസൂപായനകരാഃ.
മൃഗാങ്കാസ്യാ രംഭാപ്രഭൃതിഗണികാ യസ്യ പുരതഃ
സുസംഗീത കുർവന്ത്യപി കുതുകഗന്ധർവസഹിതാഃ.
മുദഃ പാരോ നാഽത്രേത്യനുപമപദേ ദോർവിഗലിതാ
സ്ഥിരം ജാതം ചിത്തം ചരണമവലോക്യാസ്യ വിമലം.
ഹരേണാഽയം ധ്യാതസ്ത്രിപുരമഥനേ ചാഽസുരവധേ
ഗണേശഃ പാർവത്യാ ബലിവിജയകാലേഽപി ഹരിണാ.
വിധാത്രാ സംസൃഷ്ടാവുരഗപതിനാ ക്ഷോണിധരണേ
നരൈഃ സിദ്ധൗ മുക്തൗ ത്രിഭുവനജയേ പുഷ്പധനുഷാ.
അയം സുപ്രാസാദേ സുര ഇവ നിജാനന്ദഭുവനേ
മഹാൻ ശ്രീമാനാദ്യോ ലഘുതരഗൃഹേ രങ്കസദൃശഃ.
ശിവദ്വാരേ ദ്വാഃസ്ഥോ നൃപ ഇവ സദാ ഭൂപതിഗൃഹേ
സ്ഥിതോ ഭൂത്വോമാങ്കേ ശിശുഗണപതിർലാലനപരഃ.
അമുഷ്മിൻ സന്തുഷ്ടേ ഗജവദന ഏവാപി വിബുധേ
തതസ്തേ സന്തുഷ്ടാസ്ത്രിഭുവനഗതാഃ സ്യുർബുധഗണാഃ.
ദയാലുർഹേരംബോ ന ച ഭവതി യസ്മിംശ്ച പുരുഷേ
വൃഥാ സർവം തസ്യ പ്രജനനമതഃ സാന്ദ്രതമസി.
വരേണ്യോ ഭൂശുണ്ഡിർഭൃഗുഗുരുകുജാമുദ്ഗലമുഖാ
ഹ്യപാരാസ്തദ്ഭക്താ ജപഹവനപൂജാസ്തുതിപരാഃ.
ഗണേശോഽയം ഭക്തപ്രിയ ഇതി ച സർവത്ര ഗദിതം
വിഭക്തിര്യത്രാസ്തേ സ്വയമപി സദാ തിഷ്ഠതി ഗണഃ.
മൃദഃ കാശ്ചിദ്ധാതോശ്ഛദ- വിലിഖിതാ വാഽപി ദൃഷദഃ
സ്മൃതാ വ്യാജാന്മൂർതിഃ പഥി യദി ബഹിര്യേന സഹസാ.
അശുദ്ധോഽദ്ധാ ദ്രഷ്ടാ പ്രവദതി തദാഹ്വാം ഗണപതേഃ
ശ്രുത്വാ ശുദ്ധോ മർത്യോ ഭവതി ദുരിതാദ് വിസ്മയ ഇതി.
ബഹിർദ്വാരസ്യോർധ്വം ഗജവദനവർഷ്മേന്ധനമയം
പ്രശസ്തം വാ കൃത്വാ വിവിധ കുശലൈസ്തത്ര നിഹിതം.
പ്രഭാവാത്തന്മൂർത്യാ ഭവതി സദനം മംഗലമയം
വിലോക്യാനന്ദസ്താം ഭവതി ജഗതോ വിസ്മയ ഇതി.
സിതേ ഭാദ്രേ മാസേ പ്രതിശരദി മധ്യാഹ്നസമയേ
മൃദോ മൂർതി കൃത്വാ ഗണപതിതിഥൗ ഢുണ്ഢിസദൃശീം.
സമർചന്ത്യുത്സാഹഃ പ്രഭവതി മഹാൻ സർവ സദനേ
വിലോക്യാനന്ദസ്താം പ്രഭവതി നൃണാം വിസ്മയ ഇതി.
തഥാ ഹ്യേകഃ ശ്ലോകോ വരയതി മഹിമ്നോ ഗണപതേഃ
കഥം സ ശ്ലോകേ ഽസ്മിൻ സ്തുത ഇതി ഭവേത് സമ്പ്രപഠിതേ .
സ്മൃതം നാമാസ്യൈകം സകൃദിദമനന്താഹ്വയസമം
യതോ യസ്യൈകസ്യ സ്തവനസദൃശം നാഽന്യദപരം.
ഗജവദന വിഭോ യദ് വർണിതം വൈഭവം തേ
ത്വിഹ ജനുഷി മമേത്ഥം ചാരു തദ്ദർശയാശു.
ത്വമസി ച കരുണായാഃ സാഗരഃ കൃത്സ്നദാതാ-
അപ്യതി തവ ഭൃതകോഽഹം സർവദാ ചിന്തകോഽസ്മി.
സുസ്തോത്രം പ്രപഠതു നിത്യമേതദേവ സ്വാനന്ദം പ്രതി ഗമനേഽപ്യയം സുമാർഗഃ.
സചിന്ത്യം സ്വമനസി തത്പദാരവിന്ദം സ്ഥാപ്യാഗ്രേ സ്തവനഫലം നതീഃ കരിഷ്യേ.
ഗണേശദേവസ്യ മഹാത്മ്യമേതദ് യഃ ശ്രാവയേദ്വാഽപി പഠേച്ച തസ്യ.
ക്ലേശാ ലയം യാന്തി ലഭേച്ച ശീഘ്രം സ്ത്രീപുത്രവിദ്യാർഥഗൃഹം ച മുക്തിം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

60.8K

Comments Malayalam

yxsjy
വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വേദധാര എൻ്റെ (എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക്) ജന്മപുണ്യമാണ്. -user_7yh8

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |