ഗണപതി, ദുർഗ്ഗ, ക്ഷേത്രപാലൻ, വാസ്തു പുരുഷൻ, രുദ്രൻ, ഇന്ദ്രൻ, മൃത്യു, അഗ്നി എന്നിവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ഓം ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപവശ്രവസ്തമം. ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശൃണ്വന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം.. ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമരാതീയതോ നി ദഹാതി വേദഃ. സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാനി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും ദുരിതാത്യഗ....

ഓം ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപവശ്രവസ്തമം.
ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശൃണ്വന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം..
ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമരാതീയതോ നി ദഹാതി വേദഃ.
സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാനി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും ദുരിതാത്യഗ്നിഃ..
ക്ഷേത്രസ്യ പതിനാ വയം ഹിതേനേവ ജയാമസി.
ഗാമശ്വം പോഷയിത്ന്വാ സ നോ മൃഡാതീദൃശേ..
വാസ്തോഷ്പതേ പ്രതി ജാനീഹ്യസ്മാൻ സ്വാവേശോ അനമീവോ ഭവാ നഃ.
യത്ത്വേമഹേ പ്രതി തന്നോ ജുഷസ്വ ശന്ന ഏധി ദ്വിപദേ ശം ചതുഷ്പദേ..
വാസ്തോഷ്പതേ ശഗ്മയാ ശംസദാ തേ സക്ഷീമഹി രണ്വയാ ഗാതുമത്യാ.
ആ വഃ ക്ഷേമ ഉത യോഗേ വരന്നോ യൂയം പാത സ്വസ്തിഭിഃ സദാ നഃ..
വാസ്തോഷ്പതേ പ്ര തരണോ ന ഏധി ഗോഭിരശ്വേഭിരിന്ദോ.
അജരാസസ്തേ സഖ്യേ സ്യാമ പിതേവ പുത്രാൻ പ്രതി നോ ജുഷസ്വ..
അമീവഹാ വാസ്തോഷ്പതേ വിശ്വാ രൂപാണ്യാവിശൻ.
സഖാ സുഷേവ ഏധി നഃ..
ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം.
ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാന്മൃത്യോർമുക്ഷീയ മാഽമൃതാത്..
യത ഇന്ദ്ര ഭയാമഹേ തതോ നോ അഭയം കൃധി.
മഘവഞ്ഛഗ്ധി തവ തന്ന ഊതയേ വിഡ്വിശോ വിമൃധോ ജഹി..
സ്വസ്തിദാ വിശസ്പതിർവൃത്രഹാ വി മൃധോ വശീ.
വൃഷേന്ദ്രഃ പുര ഏതു നഃ സ്വസ്തിദാ അഭയങ്കരഃ..
യേതേ സഹസ്രമയുതം പാശാ മൃത്യോ മർത്യായ ഹന്തവേ.
താൻ യജ്ഞസ്യ മായയാ സർവാനവ യജാമഹേ.
മൂർധാനന്ദിവോ അരതിം പൃഥിവ്യാ വൈശ്വാനരമൃതായ ജാതമഗ്നിം.
കവിം സമ്രാജമതിഥിം ജനാനാമാസന്നാ പാത്രം ജനയന്ത ദേവാഃ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |