ഗണപതി, ദുർഗ്ഗ, ക്ഷേത്രപാലൻ, വാസ്തു പുരുഷൻ, രുദ്രൻ, ഇന്ദ്രൻ, മൃത്യു, അഗ്നി എന്നിവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

33.1K

Comments

32jqh
ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം -രതീഷ് ചെങ്ങന്നൂർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. -അനുപമ

Read more comments

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലായത് എങ്ങനെ?

ഇംഗ്ളണ്ടില്‍ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നടപ്പിലായ ട്യൂഡര്‍ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങള്‍ രാജഭരണത്തിന്‍റെ അധീനതയിലായി. 1810 നും 1819 നുമിടയില്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ - കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരിയായിരുന്ന കേണല്‍ മണ്‍റോ ഇതിനെ അനുകരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടി. മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭരണത്തിലുമായി. ആ കാലയളവില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വരുമാനം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളില്‍ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് എന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ സ്വയംഭൂക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ഋഷിമാര്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്, രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും നിര്‍മ്മിച്ചത്, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

Quiz

ത്രിവിക്രമന്‍ എന്ന നാമം ആരുടേതാണ് ?

ഓം ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപവശ്രവസ്തമം. ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശൃണ്വന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം.. ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമരാതീയതോ നി ദഹാതി വേദഃ. സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാനി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും ദുരിതാത്യഗ....

ഓം ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപവശ്രവസ്തമം.
ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശൃണ്വന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം..
ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമരാതീയതോ നി ദഹാതി വേദഃ.
സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാനി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും ദുരിതാത്യഗ്നിഃ..
ക്ഷേത്രസ്യ പതിനാ വയം ഹിതേനേവ ജയാമസി.
ഗാമശ്വം പോഷയിത്ന്വാ സ നോ മൃഡാതീദൃശേ..
വാസ്തോഷ്പതേ പ്രതി ജാനീഹ്യസ്മാൻ സ്വാവേശോ അനമീവോ ഭവാ നഃ.
യത്ത്വേമഹേ പ്രതി തന്നോ ജുഷസ്വ ശന്ന ഏധി ദ്വിപദേ ശം ചതുഷ്പദേ..
വാസ്തോഷ്പതേ ശഗ്മയാ ശംസദാ തേ സക്ഷീമഹി രണ്വയാ ഗാതുമത്യാ.
ആ വഃ ക്ഷേമ ഉത യോഗേ വരന്നോ യൂയം പാത സ്വസ്തിഭിഃ സദാ നഃ..
വാസ്തോഷ്പതേ പ്ര തരണോ ന ഏധി ഗോഭിരശ്വേഭിരിന്ദോ.
അജരാസസ്തേ സഖ്യേ സ്യാമ പിതേവ പുത്രാൻ പ്രതി നോ ജുഷസ്വ..
അമീവഹാ വാസ്തോഷ്പതേ വിശ്വാ രൂപാണ്യാവിശൻ.
സഖാ സുഷേവ ഏധി നഃ..
ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം.
ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാന്മൃത്യോർമുക്ഷീയ മാഽമൃതാത്..
യത ഇന്ദ്ര ഭയാമഹേ തതോ നോ അഭയം കൃധി.
മഘവഞ്ഛഗ്ധി തവ തന്ന ഊതയേ വിഡ്വിശോ വിമൃധോ ജഹി..
സ്വസ്തിദാ വിശസ്പതിർവൃത്രഹാ വി മൃധോ വശീ.
വൃഷേന്ദ്രഃ പുര ഏതു നഃ സ്വസ്തിദാ അഭയങ്കരഃ..
യേതേ സഹസ്രമയുതം പാശാ മൃത്യോ മർത്യായ ഹന്തവേ.
താൻ യജ്ഞസ്യ മായയാ സർവാനവ യജാമഹേ.
മൂർധാനന്ദിവോ അരതിം പൃഥിവ്യാ വൈശ്വാനരമൃതായ ജാതമഗ്നിം.
കവിം സമ്രാജമതിഥിം ജനാനാമാസന്നാ പാത്രം ജനയന്ത ദേവാഃ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |