ഗണപതി ബീജമന്ത്രം

Click here for audio

ഗണപതിബീജമന്ത്രഃ

അസ്യ ശ്രീ ഗണപതിബീജമന്ത്രസ്യ
ഗണകഋഷിഃ
നിചൃദ്ഗായത്രീച്ഛന്ദഃ
ഗണപതിർദേവതാ
ഗണപതിപ്രീത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ

കരന്യാസഃ

ഗാം - അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
ഗീം - തർജനീഭ്യാം നമഃ
ഗൂം - മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
ഗൈം - അനാമികാഭ്യാം നമഃ
ഗൗം - കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ഗഃ - കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

അംഗന്യാസഃ

ഗാം - ഹൃദയായ നമഃ
ഗീം - ശിരസേ സ്വാഹാ
ഗൂം - ശിഖായൈ വഷട്
ഗൈം - കവചായ ഹും
ഗൗം - നേത്രത്രയായ വൗഷട്
ഗഃ - അസ്ത്രായ ഫട്

ധ്യാനം

രക്തോ രക്താംഗരാഗാംശുക - കുസുമയുതസ്തുന്ദിലശ്ചന്ദ്രമൗലി -
ര്നേത്രൈര്യുക്തസ്ത്രിഭിർവാമന - കരചരണോ ബീജപൂരാത്തനാസഃ.
ഹസ്താഗ്രാക്ലിപ്ത - പാശാങ്കുശവരദോ നാഗവക്ത്രോഽഹിഭൂഷോ
ദേവഃ പദ്മാസനോ വോ ഭവതു നതസുരോ ഭൂതയേ വിഘ്നരാജഃ..

മാനസപൂജാ

വം - അബാത്മനാ ജലം കല്പയാമി
ലം - പൃഥിവ്യാത്മനാ ഗന്ധം കല്പയാമി
ഹം - ആകാശാത്മനാ പുഷ്പം കല്പയാമി
യം - വായ്വാത്മനാ ധൂപം കല്പയാമി
രം - അഗ്ന്യാത്മനാ ദീപം കല്പയാമി
ഠ്വം - അമൃതാത്മാനാ നൈവേദ്യം കല്പയാമി

മന്ത്രഃ

ഓം ഗം

ഉത്തരന്യാസഃ

ഗാം - അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
ഗീം - തർജനീഭ്യാം നമഃ
ഗൂം - മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
ഗൈം - അനാമികാഭ്യാം നമഃ
ഗൗം - കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ഗഃ - കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

ഗാം - ഹൃദയായ നമഃ
ഗീം - ശിരസേ സ്വാഹാ
ഗൂം - ശിഖായൈ വഷട്
ഗൈം - കവചായ ഹും
ഗൗം - നേത്രത്രയായ വൗഷട്
ഗഃ - അസ്ത്രായ ഫട്

ഗണകഋഷിഃ
നിചൃദ്ഗായത്രീച്ഛന്ദഃ
ഗണപതിർദേവതാ

രക്തോ രക്താംഗരാഗാംശുക - കുസുമയുതസ്തുന്ദിലശ്ചന്ദ്രമൗലി -
ര്നേത്രൈര്യുക്തസ്ത്രിഭിർവാമന - കരചരണോ ബീജപൂരാത്തനാസഃ.
ഹസ്താഗ്രാക്ലിപ്ത - പാശാങ്കുശവരദോ നാഗവക്ത്രോഽഹിഭൂഷോ
ദേവഃ പദ്മാസനോ വോ ഭവതു നതസുരോ ഭൂതയേ വിഘ്നരാജഃ..

വം - അബാത്മനാ ജലം കല്പയാമി
ലം - പൃഥിവ്യാത്മനാ ഗന്ധം കല്പയാമി
ഹം - ആകാശാത്മനാ പുഷ്പം കല്പയാമി
യം - വായ്വാത്മനാ ധൂപം കല്പയാമി
രം - അഗ്ന്യാത്മനാ ദീപം കല്പയാമി
ഠ്വം - അമൃതാത്മാനാ നൈവേദ്യം കല്പയാമി

മയാ കൃതം ഇദം ജപം ഓം തത് സത് ബ്രഹ്മാർപണമസ്തു

Other Mantras

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2461902