സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഗണേശ മന്ത്രം

87.4K

Comments

qcwau
വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ഒരു ഉണർവു കിട്ടും. 🌞 -അർച്ചന

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു. 🕉️ -വിജയൻ കെ

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. -അനുപമ

Read more comments

ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു?

കുരു രാജാവായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആകെ 102 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൗരവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂറ് പുത്രന്മാരും, ദുശ്ശള എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകളും ഗാന്ധാരിയുടെ ദാസിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച യുയുത്സു എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ആഖ്യാനത്തിനെയും പ്രമേയത്തിനെയും പറ്റിയു ള്ള നിങ്ങളുടെ മതിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഭീഷ്മാചാര്യൻ ആരുടെ അവതാരമായിരുന്നു?

അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളുടെ അവതാരമായിരുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യൻ.

Quiz

ജനമേജയന് കുഷ്ഠരോഗത്തില്‍നിന്നും മോചനം ലഭിച്ചയിടമേത് ?

ഓം നമോ ഗണപതേ മഹാവീര ദശഭുജ മദനകാലവിനാശന മൃത്യും ഹന ഹന കാലം സംഹര സംഹര ധമ ധമ മഥ മഥ ത്രൈലോക്യം മോഹയ മോഹയ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാൻ മോഹയ മോഹയ അചിന്ത്യബലപരാക്രമ സർവവ്യാധീൻ വിനാശയ വിനാശയ സർവഗ്രഹാൻ ചൂർണയ ചൂർണയ നാഗാന്മോടയ മോടയ ത്രിഭുവന....

ഓം നമോ ഗണപതേ മഹാവീര ദശഭുജ മദനകാലവിനാശന മൃത്യും ഹന ഹന കാലം സംഹര സംഹര ധമ ധമ മഥ മഥ ത്രൈലോക്യം മോഹയ മോഹയ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാൻ മോഹയ മോഹയ അചിന്ത്യബലപരാക്രമ സർവവ്യാധീൻ വിനാശയ വിനാശയ സർവഗ്രഹാൻ ചൂർണയ ചൂർണയ നാഗാന്മോടയ മോടയ ത്രിഭുവനേശ്വര സർവതോമുഖ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |