സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഗണേശ മന്ത്രം

Quiz

ജനമേജയന് കുഷ്ഠരോഗത്തില്‍നിന്നും മോചനം ലഭിച്ചയിടമേത് ?

ഓം നമോ ഗണപതേ മഹാവീര ദശഭുജ മദനകാലവിനാശന മൃത്യും ഹന ഹന കാലം സംഹര സംഹര ധമ ധമ മഥ മഥ ത്രൈലോക്യം മോഹയ മോഹയ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാൻ മോഹയ മോഹയ അചിന്ത്യബലപരാക്രമ സർവവ്യാധീൻ വിനാശയ വിനാശയ സർവഗ്രഹാൻ ചൂർണയ ചൂർണയ നാഗാന്മോടയ മോടയ ത്രിഭുവന....

ഓം നമോ ഗണപതേ മഹാവീര ദശഭുജ മദനകാലവിനാശന മൃത്യും ഹന ഹന കാലം സംഹര സംഹര ധമ ധമ മഥ മഥ ത്രൈലോക്യം മോഹയ മോഹയ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാൻ മോഹയ മോഹയ അചിന്ത്യബലപരാക്രമ സർവവ്യാധീൻ വിനാശയ വിനാശയ സർവഗ്രഹാൻ ചൂർണയ ചൂർണയ നാഗാന്മോടയ മോടയ ത്രിഭുവനേശ്വര സർവതോമുഖ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |