സമൃദ്ധിക്കും പുരോഗതിക്കുമുള്ള ലക്ഷ്മി മന്ത്രം

Quiz

കുറച്ചു സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഇന്ദ്രനാകാന്‍ മാത്രം നഹുഷന് എന്ത് യോഗ്യതയാണുണ്ടായിരുന്നത് ?

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി ഏഹ്യേഹി സർവസൗഭാഗ്യം മേ ദേഹി സ്വാഹാ .....

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി ഏഹ്യേഹി സർവസൗഭാഗ്യം മേ ദേഹി സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |