ക്ഷിപ്രപ്രസാദ ഗണപതി മന്ത്രം

Transcript

ക്ഷിപ്രപ്രസാദ ഗണപതിമന്ത്രഃ

അസ്യ ശ്രീ ക്ഷിപ്രപ്രസാദ ഗണപതിമന്ത്രസ്യ
ഗണക ഋഷിഃ
വിരാട് ഛന്ദഃ
ക്ഷിപ്രപ്രസാദന ഗണപതിർദേവതാ
ക്ഷിപ്രപ്രസാദന ഗണപതി പ്രീത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ

കരന്യാസഃ

ഗാം - അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
ഗീം - തർജനീഭ്യാം നമഃ
ഗൂം - മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
ഗൈം - അനാമികാഭ്യാം നമഃ
ഗൗം - കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ഗഃ - കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

അംഗന്യാസഃ

ഗാം - ഹൃദയായ നമഃ
ഗീം - ശിരസേ സ്വാഹാ
ഗൂം - ശിഖായൈ വഷട്
ഗൈം - കവചായ ഹും
ഗൗം - നേത്രത്രയായ വൗഷട്
ഗഃ - അസ്ത്രായ ഫട്

ധ്യാനം

ധൃതപാശാങ്കുശ - കല്പകലതികാ - സ്വരദശ്ച ബീജപൂരയുതഃ
ശശിശകലകലിതമൗളിഃ ത്രിലോചനോഽരുണതനുശ്ച ഗജവദനഃ.
ഭാസുരഭൂഷണദീപ്തഃ ബൃഹദുദരഃ പദ്മവിഷ്ടരോ ലലിതഃ
ധ്യേയോഽനായതദോഃ - പദസരസിരുഹസ്സമ്പദേ സദാ മനുജൈഃ..

മാനസപൂജാ

വം - അബാത്മനാ ജലം കല്പയാമി
ലം - പൃഥിവ്യാത്മനാ ഗന്ധം കല്പയാമി
ഹം - ആകാശാത്മനാ പുഷ്പം കല്പയാമി
യം - വായ്വാത്മനാ ധൂപം കല്പയാമി
രം - അഗ്ന്യാത്മനാ ദീപം കല്പയാമി
ഠ്വം - അമൃതാത്മാനാ നൈവേദ്യം കല്പയാമി

മന്ത്രഃ

ഗം ക്ഷിപ്രപ്രസാദനായ നമഃ

ഉത്തരന്യാസഃ

ഗാം - അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
ഗീം - തർജനീഭ്യാം നമഃ
ഗൂം - മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
ഗൈം - അനാമികാഭ്യാം നമഃ
ഗൗം - കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ഗഃ - കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

ഗാം - ഹൃദയായ നമഃ
ഗീം - ശിരസേ സ്വാഹാ
ഗൂം - ശിഖായൈ വഷട്
ഗൈം - കവചായ ഹും
ഗൗം - നേത്രത്രയായ വൗഷട്
ഗഃ - അസ്ത്രായ ഫട്

ഗണക ഋഷിഃ
വിരാട് ഛന്ദഃ
ക്ഷിപ്രപ്രസാദന ഗണപതിർദേവതാ

ധൃതപാശാങ്കുശ - കല്പകലതികാ - സ്വരദശ്ച ബീജപൂരയുതഃ
ശശിശകലകലിതമൗളിഃ ത്രിലോചനോഽരുണതനുശ്ച ഗജവദനഃ.
ഭാസുരഭൂഷണദീപ്തഃ ബൃഹദുദരഃ പദ്മവിഷ്ടരോ ലലിതഃ
ധ്യേയോഽനായതദോഃ - പദസരസിരുഹസ്സമ്പദേ സദാ മനുജൈഃ..

വം - അബാത്മനാ ജലം കല്പയാമി
ലം - പൃഥിവ്യാത്മനാ ഗന്ധം കല്പയാമി
ഹം - ആകാശാത്മനാ പുഷ്പം കല്പയാമി
യം - വായ്വാത്മനാ ധൂപം കല്പയാമി
രം - അഗ്ന്യാത്മനാ ദീപം കല്പയാമി
ഠ്വം - അമൃതാത്മാനാ നൈവേദ്യം കല്പയാമി

മയാ കൃതം ഇദം ജപം ഓം തത് സത് ബ്രഹ്മാർപണമസ്തു

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2461902