കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി രാജമാതംഗി മന്ത്രം

ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ഐം ക്ലീം സൗഃ ഓം നമോ ഭഗവതി ശ്രീമാതംഗേശ്വരി സർവജനമനോഹരി സർവമുഖരഞ്ജിനി ക്ലീം ഹ്രീം ശ്രീം സർവരാജവശങ്കരി സർവസ്ത്രീപുരുഷവശങ്കരി സർവദുഷ്ടമൃഗവശങ്കരി സർവസത്ത്വവശങ്കരി സർവലോകവശങ്കരി അമുകം മേ വശമാനയ സ്വാഹാ സൗഃ നഃ ....

ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ഐം ക്ലീം സൗഃ ഓം നമോ ഭഗവതി ശ്രീമാതംഗേശ്വരി സർവജനമനോഹരി സർവമുഖരഞ്ജിനി ക്ലീം ഹ്രീം ശ്രീം സർവരാജവശങ്കരി സർവസ്ത്രീപുരുഷവശങ്കരി സർവദുഷ്ടമൃഗവശങ്കരി സർവസത്ത്വവശങ്കരി സർവലോകവശങ്കരി അമുകം മേ വശമാനയ സ്വാഹാ സൗഃ നഃ ക്ലീം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ഐം

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |