കരിങ്കണ്ണില്‍നിന്നും രക്ഷക്കായി ദുര്‍ഗാ മന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗേ ഭഗവതി മനോഗൃഹമന്മഥമഥ ജിഹ്വാപിശാചീരുത്സാദയോത്സാദയ ഹിതദൃഷ്ട്യഹിതദൃഷ്ടി പരദൃഷ്ടി സർപദൃഷ്ടി സർവദൃഷ്ടി വിഷം നാശയ നാശയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ

Quiz

ആദ്യമായി ഭാരതീയ തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പില്‍ വന്ന കേരളീയനാര് ?

ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗേ ഭഗവതി മനോഗൃഹമന്മഥമഥ ജിഹ്വാപിശാചീരുത്സാദയോത്സാദയ ഹിതദൃഷ്ട്യഹിതദൃഷ്ടി പരദൃഷ്ടി സർപദൃഷ്ടി സർവദൃഷ്ടി വിഷം നാശയ നാശയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ....

ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗേ ഭഗവതി മനോഗൃഹമന്മഥമഥ ജിഹ്വാപിശാചീരുത്സാദയോത്സാദയ ഹിതദൃഷ്ട്യഹിതദൃഷ്ടി പരദൃഷ്ടി സർപദൃഷ്ടി സർവദൃഷ്ടി വിഷം നാശയ നാശയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |