കടത്തില്‍ നിന്നും മോചനത്തിനായി ഋണഹര്‍തൃ ഗണപതി മന്ത്രം

ഓം ഋണഹർത്രേ നമഃ ഓം ഋണമോചനായ നമഃ ഓം ഋണഭഞ്ജനായ നമഃ ഓം ഋണദാവാനലായ നമഃ ഓം ഋണവിദാരണായ നമഃ ഓം ഋണാന്തകായ നമഃ ഓം ഋണഭേദനായ നമഃ ഓം ഋണപാശവിമോചനായ നമഃ ഓം ഋണദാരിദ്ര്യനാശകായ നമഃ ഓം ഋണസംഹാരകായ നമഃ ഓം ഋണമുക്തിദായ ....

ഓം ഋണഹർത്രേ നമഃ
ഓം ഋണമോചനായ നമഃ
ഓം ഋണഭഞ്ജനായ നമഃ
ഓം ഋണദാവാനലായ നമഃ
ഓം ഋണവിദാരണായ നമഃ
ഓം ഋണാന്തകായ നമഃ
ഓം ഋണഭേദനായ നമഃ
ഓം ഋണപാശവിമോചനായ നമഃ
ഓം ഋണദാരിദ്ര്യനാശകായ നമഃ
ഓം ഋണസംഹാരകായ നമഃ
ഓം ഋണമുക്തിദായ നമഃ
ഓം ഋണവിമർദനായ നമഃ
ഓം ഋണശോകഹാരിണേ നമഃ
ഓം ഋണച്യുതികരായ നമഃ
ഓം ഋണത്രയവിമോചകായ നമഃ
ഓം ഋണപഞ്ചവിമോചകായ നമഃ
ഓം ഋണഗ്രസ്തസമാശ്വാസായ നമഃ
ഓം ഋണിനാം സുഹൃദേ നമഃ
ഓം ഋണിനാം ഭയാപഹായ നമഃ
ഓം ഋണിനാം രക്ഷാകരായ നമഃ
ഓം ഋണസാഗരതാരണായ നമഃ
ഓം ഋണദുഃഖഭഞ്ജനകാരകായ നമഃ
ഓം ഋണപ്രഹർത്രേ നമഃ
ഓം ഋണവിധ്വംസിനേ നമഃ
ഓം ഋണനിയാമകായ നമഃ
ഓം ഋണനിയന്ത്രകായ നമഃ
ഓം ഋണിനാം അഭയപ്രദായ നമഃ
ഓം ഋണിനാം കാരാബന്ധമോക്ഷദായ നമഃ
ഓം ഋണകാനനച്ഛേത്രേ നമഃ
ഓം ഋണമോചനാർഥം പൂജിതായ നമഃ
ഓം ഋണിഭിഃ പ്രപൂജിതായ നമഃ
ഓം ഋണാപഹാരകായ നമഃ
ഓം ഋണിനാം കാമദായ മണയേ നമഃ
ഓം പിതൃഋണമോചകായ നമഃ
ഓം ദേവഋണമോചകായ നമഃ
ഓം ഋഷിഋണമോചകായ നമഃ
ഓം ഭൂതഋണമോചകായ നമഃ
ഓം മനുഷ്യഋണമോചകായ നമഃ
ഓം ബന്ധുഋണമോചകായ നമഃ
ഓം ഗൃഹഋണമോചകായ നമഃ
ഓം വാഹനഋണമോചകായ നമഃ
ഓം കാർഷികഋണമോചകായ നമഃ
ഓം പഠനഋണമോചകായ നമഃ
ഓം വൃത്തിഋണമോചകായ നമഃ
ഓം ചികിത്സാഋണമോചകായ നമഃ
ഓം വാണിജ്യഋണമോചകായ നമഃ
ഓം സർവഋണമോചകായ നമഃ
ഓം സിന്ദൂരവർണായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ദ്വിഭുജായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം പദ്മദലേ നിവിഷ്ടായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മാദിദേവൈഃ പരിസേവ്യമാനായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം സിദ്ധൈര്യുതായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം പാർവതീപുത്രായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം സുമുഖായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ഏകദന്തായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം കപിലായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ഗജകർണകായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ലംബോദരായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം വികടായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം വിഘ്നരാജായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം വിനായകായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ധൂമ്രകേതവേ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ഭാലചന്ദ്രായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ഗജാനനായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം നിർവിഘ്നരൂപായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം വിനായകായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം വീരായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ശൂരായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം വരദായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ
ഓം ഹസ്തിമുഖായ ഋണഹർതൃഗണപതയേ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |