പഠനത്തിനുള്ള അഥർവ വേദമന്ത്രം

39.4K

Comments

mqikG

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലായത് എങ്ങനെ?

ഇംഗ്ളണ്ടില്‍ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നടപ്പിലായ ട്യൂഡര്‍ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങള്‍ രാജഭരണത്തിന്‍റെ അധീനതയിലായി. 1810 നും 1819 നുമിടയില്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ - കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരിയായിരുന്ന കേണല്‍ മണ്‍റോ ഇതിനെ അനുകരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടി. മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭരണത്തിലുമായി. ആ കാലയളവില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വരുമാനം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളില്‍ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് എന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ദ്വാരകാധീശ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതാര്?

ശീകൃഷ്ണന്‍റെ പ്രപൗത്രന്‍ വജ്രനാഭന്‍.

Quiz

ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വര്‍ഗാദപി ഗരീയസീ എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്‍റെ ദേശീയമുദ്രാവാക്യമാണ് ?

യേ ത്രിഷപ്താഃ പരിയന്തി വിശ്വാ രൂപാണി ബിഭ്രതഃ . വാചസ്പതിർബലാ തേഷാം തന്വോ അദ്യ ദധാതു മേ ..1.. പുനരേഹി വചസ്പതേ ദേവേന മനസാ സഹ . വസോഷ്പതേ നി രമയ മയ്യേവാസ്തു മയി ശ്രുതം ..2.. ഇഹൈവാഭി വി തനൂഭേ ആർത്നീ ഇവ ജ്യയാ . വാചസ്പതിർനി യച്ഛ....

യേ ത്രിഷപ്താഃ പരിയന്തി വിശ്വാ രൂപാണി ബിഭ്രതഃ .
വാചസ്പതിർബലാ തേഷാം തന്വോ അദ്യ ദധാതു മേ ..1..
പുനരേഹി വചസ്പതേ ദേവേന മനസാ സഹ .
വസോഷ്പതേ നി രമയ മയ്യേവാസ്തു മയി ശ്രുതം ..2..
ഇഹൈവാഭി വി തനൂഭേ ആർത്നീ ഇവ ജ്യയാ .
വാചസ്പതിർനി യച്ഛതു മയ്യേവാസ്തു മയി ശ്രുതം ..3..
ഉപഹൂതോ വാചസ്പതിരുപാസ്മാൻ വാചസ്പതിർഹ്വയതാം .
സം ശ്രുതേന ഗമേമഹി മാ ശ്രുതേന വി രാധിഷി ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |