പഠനത്തിനുള്ള അഥർവ വേദമന്ത്രം

യേ ത്രിഷപ്താഃ പരിയന്തി വിശ്വാ രൂപാണി ബിഭ്രതഃ . വാചസ്പതിർബലാ തേഷാം തന്വോ അദ്യ ദധാതു മേ ..1.. പുനരേഹി വചസ്പതേ ദേവേന മനസാ സഹ . വസോഷ്പതേ നി രമയ മയ്യേവാസ്തു മയി ശ്രുതം ..2.. ഇഹൈവാഭി വി തനൂഭേ ആർത്നീ ഇവ ജ്യയാ . വാചസ്പതിർനി യച്ഛ....

യേ ത്രിഷപ്താഃ പരിയന്തി വിശ്വാ രൂപാണി ബിഭ്രതഃ .
വാചസ്പതിർബലാ തേഷാം തന്വോ അദ്യ ദധാതു മേ ..1..
പുനരേഹി വചസ്പതേ ദേവേന മനസാ സഹ .
വസോഷ്പതേ നി രമയ മയ്യേവാസ്തു മയി ശ്രുതം ..2..
ഇഹൈവാഭി വി തനൂഭേ ആർത്നീ ഇവ ജ്യയാ .
വാചസ്പതിർനി യച്ഛതു മയ്യേവാസ്തു മയി ശ്രുതം ..3..
ഉപഹൂതോ വാചസ്പതിരുപാസ്മാൻ വാചസ്പതിർഹ്വയതാം .
സം ശ്രുതേന ഗമേമഹി മാ ശ്രുതേന വി രാധിഷി ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |