ഐശ്വര്യത്തിനായുള്ള വാസ്തു പുരുഷ് മന്ത്രം

80.1K
1.0K

Comments

zfqen

ധീമഹി എന്നാല്‍ എന്താണര്‍ഥം?

ഞങ്ങള്‍ ധ്യാനിക്കുന്നു.

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം?

നിര്‍മ്മാല്യദര്‍ശനത്തിന് വിശ്വരൂപന്‍, തൈലാഭിഷേകത്തിന് വാതരോഗഘ്നന്‍, വാകച്ചാര്‍ത്തിന് ഗോകുലനാഥന്‍, ശംഖാഭിഷേകത്തിന് സന്താനഗോപാലന്‍, ബാലാലങ്കാരത്തിന് ഗോപികാനാഥന്‍, പാല്‍ മുതലായ അഭിഷേകസമയത്ത് യശോദാബാലന്‍, നവകാഭിഷേകത്തിന് വനമാലകൃഷ്ണന്‍, ഉച്ചപൂജക്ക് സര്‍വാലങ്കാരഭൂഷണന്‍, സായംകാലം സര്‍വ്വമംഗളദായകന്‍, ദീപാരാധനക്ക് മോഹനസുന്ദരന്‍, അത്താഴപൂജക്ക് വൃന്ദാവനചരന്‍, തൃപ്പുകക്ക് ശേഷശയനന്‍.

Quiz

മഹാവിഷ്ണുവിന് എത്ര തരം അവതാരങ്ങളാണുള്ളത് ?

ഓം ശ്രീശായ നമഃ. ഓം ധീശായ നമഃ. ഓം സുഗേഹേശായ നമഃ. ഓം ഭാഗ്യദയ നമഃ. ഓം ഭൂതിദായകായ നമഃ. ഓം ഗോത്രപാലായ നമഃ. ഓം ക്ഷേത്രപാലായ നമഃ. ഓം പശുപാലായ നമഃ. ഓം വസുപ്രദായ നമഃ. ഓം സൗഖ്യദായ നമഃ. ഓം ശുഭദായ നമഃ. ഓം ശർമണേ നമഃ. ....

ഓം ശ്രീശായ നമഃ.
ഓം ധീശായ നമഃ.
ഓം സുഗേഹേശായ നമഃ.
ഓം ഭാഗ്യദയ നമഃ.
ഓം ഭൂതിദായകായ നമഃ.
ഓം ഗോത്രപാലായ നമഃ.
ഓം ക്ഷേത്രപാലായ നമഃ.
ഓം പശുപാലായ നമഃ.
ഓം വസുപ്രദായ നമഃ.
ഓം സൗഖ്യദായ നമഃ.
ഓം ശുഭദായ നമഃ.
ഓം ശർമണേ നമഃ.
ഓം സർവമംഗലകാരകായ നമഃ.
ഓം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായ നമഃ.
ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം സർവലോകഹിതങ്കരായ നമഃ.
ഓം ഗൃഹാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം വനാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ദുർഗാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം പുരാധിപായ നമഃ.
ഓം ഗ്രാമാധിവാസിനേ നമഃ.
ഓം ശൈലേശായ നമഃ.
ഓം രാഷ്ട്രധാരിണേ നമഃ.
ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ.
ഓം ജലസ്ഥാനപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഹൃദ്യായ നമഃ.
ഓം ദേവായതനശങ്കരായ നമഃ.
ഓം പ്രപന്നാർതിഹരായ നമഃ.
ഓം പൂജ്യായ നമഃ.
ഓം പ്രസന്നശരണോദയായ നമഃ.
ഓം ത്രിലോകാത്മനേ നമഃ.
ഓം വിശ്വമമൂർതയേ നമഃ.
ഓം നിത്യായ നമഃ.
ഓം ഭുവനമോദകായ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായ നമഃ.
ഓം വന്ദ്യായ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മേശാനഹരിപ്രിയായ നമഃ.
ഓം അഗ്നിശീർഷായ നമഃ.
ഓം അനിലവക്ത്രായ നമഃ.
ഓം ദിത്യംബുദാധിപനേത്രായ നമഃ.
ഓം ജയന്താദിതികർണായ നമഃ.
ഓം സോമാർകഭുജരഞ്ജിതായ നമഃ.
ഓം മഹേന്ദ്രചരകോരസ്ഥായ നമഃ.
ഓം പൃഥ്വീധരാര്യമാസ്തനായ നമഃ.
ഓം സത്യാദിദേവബാഹവേ നമഃ.
ഓം രുദ്രാദികരമണ്ഡിതായ നമഃ.
ഓം അജഹൃദേ നമഃ.
ഓം വരുണോരവേ നമഃ.
ഓം മിത്രോദരവിരാജിതായ നമഃ.
ഓം പിത്ര്യംഘ്രിദ്വയോപേതായ നമഃ.
ഓം സുഗ്രീവചരണായ നമഃ.
ഓം ഏകാശീതിപദോത്പന്നായ നമഃ.
ഓം ചതുഃഷഷ്ടിപദായ നമഃ.
ഓം ഷോഡശപദഭൂയിഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം ശതപദാഭിധായ നമഃ.
ഓം വരായ നമഃ.
ഓം ഗ്രാമാർവണഹിതായ നമഃ.
ഓം ഭദ്രായ നമഃ.
ഓം ക്ഷേത്രാർവണവശിനേ നമഃ.
ഓം ഗൃഹാർവണവിരൂപ്യായ നമഃ.
ഓം ദിഗർവണപ്രഭാവിതായ നമഃ.
ഓം പ്രാചീമുഖായ നമഃ.
ഓം വാരുണാസ്യായ നമഃ.
ഓം ദക്ഷിണോന്മുഖായ നമഃ.
ഓം കൗബേരീമുഖവർതിനേ നമഃ.
ഓം യഥാകാലപ്രവർതകായ നമഃ.
ഓം കുക്ഷിസ്ഥശംഭുപ്രണയിനേ നമഃ.
ഓം ധ്വജായ ശുഭകൃതേ നമഃ.
ഓം ഗജായ സുഖദായിനേ നമഃ.
ഓം സിംഹായ ജയദായകായ നമഃ.
ഓം വൃഷഭായ പ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഇതരായ വിപ്രിയായ നമഃ.
ഓം പ്രാചീസ്ഥായിനേ നമഃ.
ഓം വഹ്നിപാകായ നമഃ.
ഓം യാമ്യശായിനേ നമഃ.
ഓം ജലാശനായ നമഃ.
ഓം നൈർഋതിസ്ഥഹേതിധാനായ നമഃ.
ഓം വായവീയപശുപ്രഭവേ നമഃ.
ഓം ധയേശദിഗ്ധനാഗാരായ നമഃ.
ഓം ഈശാന്യാർചനതത്പരായ നമഃ.
ഓം ഗ്രഹമിത്രായ നമഃ.
ഓം ദിക്പതയേ നമഃ.
ഓം താരാനുഗുണവർതനായ നമഃ.
ഓം സുവിധിപ്രദാനുകൂലിനേ നമഃ.
ഓം ശുഭരാശിനിവർധനായ നമഃ.
ഓം ശകാരസപ്തകശ്രേഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം സ്ഥിരലഗ്നവശിനേ നമഃ.
ഓം ശുഭവാസരപൂജ്യായ നമഃ.
ഓം പഞചഭൂതഹിതായതയേ നമഃ.
ഓം പാഞ്ചാലാദികവാടായ നമഃ.
ഓം തത്തദ്ദിഗ്ദ്വാരശോഭിതായ നമഃ.
ഓം ഭൂശയ്യാനിരതായ നമഃ.
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ.
ഓം ഭൂശുദ്ധിപ്രിയദായകായ നമഃ.
ഓം ശല്യോന്മൂലനപ്രീതായ നമഃ.
ഓം സ്വാദൂദകനിധിപ്രദായ നമഃ.
ഓം വന്യാദിപഞ്ചകോന്മുക്തായ നമഃ.
ഓം വരദായ നമഃ.
ഓം വരമുഹൂർത്തകായ നമഃ.
ഓം സദ്വൃക്ഷനിർമിതദ്വാരായ നമഃ.
ഓം സത്കർമപരിതോഷിതായ നമഃ.
ഓം അക്ഷയാനന്ദജനകായ നമഃ.
ഓം പുത്രപൗത്രാദിവർധകായ നമഃ.
ഓം കാലപ്രിയായ നമഃ.
ഓം കാലനാഥായ നമഃ.
ഓം കാലോപാസനതത്പരായ നമഃ.
ഓം ആദ്യന്തരഹിതായ നമഃ.
ഓം നിത്യവൃദ്ധിപരായണായ നമഃ.
ഓം സത്യയുഗസമുത്പന്നായ നമഃ.
ഓം വിധിജ്ഞായ നമഃ.
ഓം സത്യധർമവിദേ നമഃ.
ഓം വാസ്തുദേവായ നമഃ.
ഓം സുരശ്രേഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം മഹാബലസമന്വിതായ നമഃ.
ഓം ഗുഡാന്നാദായ നമഃ.
ഓം ദോഷഹാരിണേ നമഃ.
ഓം ശാന്തികർമപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഗുണിനേ നമഃ.
ഓം നിത്യസ്വാപവിലോലായ നമഃ.
ഓം ഭുവനമംഗലകാരകായ നമഃ.
ഓം വാസ്തോഷ്പതയേ നമഃ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |