സമൃദ്ധിക്ക് കുബേര മന്ത്രം

Quiz

പടിഞ്ഞാറേ ദിക്കിന്‍റെ അധിപനാര് ?

യക്ഷായ കുബേരായ വൈശ്രവണായ ധനധാന്യാധിപതയേ ധനധാന്യാധിപത്യം മേ ദേഹി ദദാപയ സ്വാഹാ....

യക്ഷായ കുബേരായ വൈശ്രവണായ ധനധാന്യാധിപതയേ ധനധാന്യാധിപത്യം മേ ദേഹി ദദാപയ സ്വാഹാ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |