ഏക ശ്ലോകി സുന്ദര കാണ്ഡം

യസ്യ ശ്രീഹനുമാനനുഗ്രഹബലാത് തീർണാംബുധിർലീലയാ
ലങ്കാം പ്രാപ്യ നിശാമ്യ രാമദയിതാം ഭങ്ക്ത്വാ വനം രാക്ഷസാൻ।
അക്ഷാദീൻ വിനിഹത്യ വീക്ഷ്യ ദശകം ദഗ്ധ്വാ പുരീം താം പുനഃ
തീർണാബ്ധിഃ കപിഭിര്യുതോ യമനമത് തം രാമചന്ദ്രം ഭജേ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |