വാസ്തു ദോഷ പരിഹാരത്തിന് വേദമന്ത്രം

89.9K
1.1K

Comments

cjp44
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. -പൗർണ്ണമി

ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരും. -വീണ ദാമോദരൻ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു. -ശിവദാസ്

പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ വേദധാര , എന്നെയും പരി.പാവനമാക്കട്ടെ. (അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരട്ടെ) -

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

Read more comments

Knowledge Bank

ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ അരബിന്ദോ -

ഭക്തി ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്; അത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്.

അന്നദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും?

ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം അനുസരിച്ച്, അന്നദാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആയുസ്സ്, ധനം, മഹിമ, ആകർഷകത എന്നിവ വർധിക്കും. അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായി സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ നിന്ന് പൊന്നുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വിമാനം എത്തും. പത്മ പുരാണം അനുസരിച്ച്, അന്നദാനത്തിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു ദാനം ഇല്ല. വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും സന്തോഷം ലഭിക്കും. പരലോകത്ത് മലകളെപ്പോലെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം അത്തരം ദാതാവിനായി എപ്പോ ഴും സജ്ജമാണ്. അന്നദാതാവിന് ദേവന്മാരും പിതൃക്ക ളും അനുഗ്രഹം നൽകും. അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും.

Quiz

ഒരു ശാപം മൂലം ഇതില്‍ ഏത് മലയുടെ വലിപ്പമാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ?

ഓം ത്രാതാരമിന്ദ്രമവിതാരമിന്ദ്രം ഹവേഹവേ സുഹവം ശൂരമിന്ദ്രം . ഹുവേ നു ശക്രം പുരുഹൂതമിന്ദ്രം സ്വസ്തി നോ മഘവാ ധാത്വിന്ദ്രഃ .. ലം ഇന്ദ്രായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ ഇന്ദ്ര . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . ....

ഓം ത്രാതാരമിന്ദ്രമവിതാരമിന്ദ്രം ഹവേഹവേ സുഹവം ശൂരമിന്ദ്രം .
ഹുവേ നു ശക്രം പുരുഹൂതമിന്ദ്രം സ്വസ്തി നോ മഘവാ ധാത്വിന്ദ്രഃ ..
ലം ഇന്ദ്രായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ ഇന്ദ്ര . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . പൂർവദിഗ്ഭാഗേ ഇന്ദ്രഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം അഗ്നിർദാ ദ്രവിണം വീരപേശാ അഗ്നിർഋഷിം യഃ സഹസ്രാ തനോതി .
അഗ്നിർദിവി ഹവ്യമാതതാനാഗ്നേർധാമാനി വിഭൃതാ പുരുത്രാ .
രം അഗ്നയേ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ അഗ്നേ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . ആഗ്നേയദിഗ്ഭാഗേ അഗ്നിഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം യമോ ദാധാര പൃഥിവീം യമോ വിശ്വമിദം ജഗത് .
യമായ സർവമിത്രസ്ഥേ യത് പ്രാണദ്വായുരക്ഷിതം .
മം യമായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ യമ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . ദക്ഷിണദിഗ്ഭാഗേ യമഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം അസുന്വന്തമയജമാനമിച്ഛ സ്തേനസ്തേത്യാം തസ്കരസ്യാന്വേഷി .
അന്യമസ്മദിച്ഛ സാ ത ഇത്യാ നമോ ദേവി നിർഋതേ തുഭ്യമസ്തു .
ക്ഷം നിർഋതയേ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ നിർഋതേ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . നിർഋതിദിഗ്ഭാഗേ നിർഋതിഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം സധമാദോ ദ്യുമ്നിനീരൂർജ ഏതാ അനിഭൃഷ്ടാ അപസ്യുവോ വസാനഃ .
പസ്ത്യാസു ചക്രേ വരുണഃ സധസ്തമപാം ശിശുർമാതൃതമാഃ സ്വന്തഃ .
വം വരുണായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ വരുണ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . പശ്ചിമദിഗ്ഭാഗേ വരുണഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം ആനോ നിയുദ്ഭിഃ ശതിനീഭിരധ്വരം . സഹസ്രിണീഭിരുപ യാഹി യജ്ഞം .
വായോ അസ്മിൻ ഹവിഷി മാദയസ്വ . യൂയം പാത സ്വസ്തിഭിഃ സദാ നഃ .
യം വായവേ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ വായോ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . വായവ്യദിഗ്ഭാഗേ വായുഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം സോമോ ധേനും സോമോ അർവന്തമാശും . സോമോ വീരം കർമണ്യം ദദാതു .
സാദന്യം വിദഥ്യം സഭേയം . പിതുശ്രപണം യോ ദദാശദസ്മൈ .
സം സോമായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ സോമ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . ഉത്തരദിഗ്ഭാഗേ സോമഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം സഹസ്രാണി സഹസ്രധാ ബാഹുവോസ്തവ ഹേതയഃ .
താസാമീശാനോ ഭഗവഃ പരാചീനാ മുഖാ കൃധി .
ശം ഈശാനായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ ഈശാന . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . ഐശാന്യദിഗ്ഭാഗേ ഈശാനഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |