വാസ്തു ദോഷ പരിഹാരത്തിന് വേദമന്ത്രം

ഓം ത്രാതാരമിന്ദ്രമവിതാരമിന്ദ്രം ഹവേഹവേ സുഹവം ശൂരമിന്ദ്രം . ഹുവേ നു ശക്രം പുരുഹൂതമിന്ദ്രം സ്വസ്തി നോ മഘവാ ധാത്വിന്ദ്രഃ .. ലം ഇന്ദ്രായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ ഇന്ദ്ര . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . ....

ഓം ത്രാതാരമിന്ദ്രമവിതാരമിന്ദ്രം ഹവേഹവേ സുഹവം ശൂരമിന്ദ്രം .
ഹുവേ നു ശക്രം പുരുഹൂതമിന്ദ്രം സ്വസ്തി നോ മഘവാ ധാത്വിന്ദ്രഃ ..
ലം ഇന്ദ്രായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ ഇന്ദ്ര . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . പൂർവദിഗ്ഭാഗേ ഇന്ദ്രഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം അഗ്നിർദാ ദ്രവിണം വീരപേശാ അഗ്നിർഋഷിം യഃ സഹസ്രാ തനോതി .
അഗ്നിർദിവി ഹവ്യമാതതാനാഗ്നേർധാമാനി വിഭൃതാ പുരുത്രാ .
രം അഗ്നയേ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ അഗ്നേ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . ആഗ്നേയദിഗ്ഭാഗേ അഗ്നിഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം യമോ ദാധാര പൃഥിവീം യമോ വിശ്വമിദം ജഗത് .
യമായ സർവമിത്രസ്ഥേ യത് പ്രാണദ്വായുരക്ഷിതം .
മം യമായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ യമ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . ദക്ഷിണദിഗ്ഭാഗേ യമഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം അസുന്വന്തമയജമാനമിച്ഛ സ്തേനസ്തേത്യാം തസ്കരസ്യാന്വേഷി .
അന്യമസ്മദിച്ഛ സാ ത ഇത്യാ നമോ ദേവി നിർഋതേ തുഭ്യമസ്തു .
ക്ഷം നിർഋതയേ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ നിർഋതേ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . നിർഋതിദിഗ്ഭാഗേ നിർഋതിഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം സധമാദോ ദ്യുമ്നിനീരൂർജ ഏതാ അനിഭൃഷ്ടാ അപസ്യുവോ വസാനഃ .
പസ്ത്യാസു ചക്രേ വരുണഃ സധസ്തമപാം ശിശുർമാതൃതമാഃ സ്വന്തഃ .
വം വരുണായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ വരുണ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . പശ്ചിമദിഗ്ഭാഗേ വരുണഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം ആനോ നിയുദ്ഭിഃ ശതിനീഭിരധ്വരം . സഹസ്രിണീഭിരുപ യാഹി യജ്ഞം .
വായോ അസ്മിൻ ഹവിഷി മാദയസ്വ . യൂയം പാത സ്വസ്തിഭിഃ സദാ നഃ .
യം വായവേ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ വായോ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . വായവ്യദിഗ്ഭാഗേ വായുഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം സോമോ ധേനും സോമോ അർവന്തമാശും . സോമോ വീരം കർമണ്യം ദദാതു .
സാദന്യം വിദഥ്യം സഭേയം . പിതുശ്രപണം യോ ദദാശദസ്മൈ .
സം സോമായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ സോമ . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . ഉത്തരദിഗ്ഭാഗേ സോമഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .
ഓം സഹസ്രാണി സഹസ്രധാ ബാഹുവോസ്തവ ഹേതയഃ .
താസാമീശാനോ ഭഗവഃ പരാചീനാ മുഖാ കൃധി .
ശം ഈശാനായ സാംഗായ സപരിവാരായ സായുധായ സശക്തികായ നമഃ . ഭോ ഈശാന . സ്വാം ദിശം രക്ഷ . ഇമം സ്ഥാനം രക്ഷ . അസ്യ സ്ഥാനസ്യ വാസ്തുദോഷം ശമയ . അസ്മിൻ സ്ഥാനേ ആയുഃകർതാ ക്ഷേമകർതാ ശാന്തികർതാ തുഷ്ടികർതാ പുഷ്ടികർതാ ഭവ . ഐശാന്യദിഗ്ഭാഗേ ഈശാനഃ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭവതു .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |