എന്തെങ്കിലും മോഷണം പോയോ? - കാർത്തവീര്യ അർജുന മന്ത്രം

കാർതവീര്യാർജുനോ നാമ രാജാ ബാഹുസഹസ്രവാൻ। അസ്യ സംസ്മരണാദേവ ഹൃതം നഷ്ടം ച ലഭ്യതേ॥....

കാർതവീര്യാർജുനോ നാമ രാജാ ബാഹുസഹസ്രവാൻ। അസ്യ സംസ്മരണാദേവ ഹൃതം നഷ്ടം ച ലഭ്യതേ॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |