എന്തിനേയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഗണപതിയുടെ പ്രതിബന്ധ നിഗ്രഹ മന്ത്രം

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ദ്വിദന്തവിനായകായ നമഃ . ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ദ്വിതുണ്ഡവിനായകായ നമഃ . ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ദ്വ്യക്ഷവിനായകായ നമഃ . ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ജ്യേഷ്ഠവിനായകായ നമഃ . ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗ....

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ദ്വിദന്തവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ദ്വിതുണ്ഡവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ദ്വ്യക്ഷവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ജ്യേഷ്ഠവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ഗജവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ കാലവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ നാഗേശവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ സൃഷ്ടിഗണേശായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ യക്ഷവിഘ്നേശായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ഗജകർണായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ചിത്രഘണ്ടായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ മംഗലവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ മിത്രാദിവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ മോദഗണേശായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ പ്രമോദഗണേശായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ സുമുഖായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ദുർമുഖായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ഗണനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ജ്ഞാനവിനായകായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ ദ്വാരവിഘ്നേശായ നമഃ .

ഓം ഗാം ഗീം ഗൂം ഗൈം ഗൗം ഗഃ അവിമുക്തേശവിനായകായ നമഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |