എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അഥർവ വേദ മന്ത്രം

അമൂഃ പാരേ പൃദാക്വസ്ത്രിഷപ്താ നിർജരായവഃ . താസാം ജരായുഭിർവയമക്ഷ്യാവപി വ്യയാമസ്യഘായോഃ പരിപന്ഥിനഃ ..1.. വിഷൂച്യേതു കൃന്തതീ പിനാകമിവ ബിഭ്രതീ . വിഷ്വക്പുനർഭുവാ മനോഽസമൃദ്ധാ അഘായവഃ ..2.. ന ബഹവഃ സമശകൻ നാർഭകാ അഭി ദാധൃഷുഃ . വ....

അമൂഃ പാരേ പൃദാക്വസ്ത്രിഷപ്താ നിർജരായവഃ .
താസാം ജരായുഭിർവയമക്ഷ്യാവപി വ്യയാമസ്യഘായോഃ പരിപന്ഥിനഃ ..1..
വിഷൂച്യേതു കൃന്തതീ പിനാകമിവ ബിഭ്രതീ .
വിഷ്വക്പുനർഭുവാ മനോഽസമൃദ്ധാ അഘായവഃ ..2..
ന ബഹവഃ സമശകൻ നാർഭകാ അഭി ദാധൃഷുഃ .
വേണോരദ്ഗാ ഇവാഭിതോഽസമൃദ്ധാ അഘായവഃ ..3..
പ്രേതം പാദൗ പ്ര സ്ഫുരതം വഹതം പൃണതോ ഗൃഹാൻ .
ഇന്ദ്രാണ്യേതു പ്രഥമാജീതാമുഷിതാ പുരഃ ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |