ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നരസിംഹ മന്ത്രം

83.1K
1.0K

Comments

c7zac

എന്താണ് ഭഗവതി എന്നതിന്‍റെ അര്‍ഥം?

ഐശ്വര്യം, ധര്‍മ്മം, യശസ്സ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇവയാറിനേയും ഭഗങ്ങള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാറും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത്.

ബ്രഹ്മവാദിനികളും ഋഷികമാരും ഒന്നു തന്നെയാണോ?

വേദത്തിലെ പരമസത്യത്തെ അറിഞ്ഞവരാണ് ബ്രഹ്മവാദികള്‍. ബ്രഹ്മവാദി എന്നതിന്‍റെ സ്ത്രീരൂപമാണ് ബ്രഹ്മവാദിനി. മന്ത്രദ്രഷ്ടാവാണ് ഋഷി. ഋഷിമാര്‍ വഴിയാണ് മന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രകടമായത്. ഋഷിയുടെ സ്ത്രീരൂപമാണ് ഋഷികാ. എല്ലാ ഋഷികകളും ബ്രഹ്മവാദിനികളാണ്. എന്നാല്‍ എല്ലാ ബ്രഹ്മവാദിനികളും ഋഷികയാകണമെന്നില്ല.

Quiz

അശോക വാടികയില്‍ സീതാദേവിയെ കൊല്ലാൻ രാവണൻ വാൾ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ആരാണ് രക്ഷിച്ചത്?

ഓം ക്ഷ്രൗം പ്രൗം ഹ്രൗം രൗം ബ്രൗം ജ്രൗം ജ്രീം ഹ്രീം നൃസിംഹായ നമഃ .....

ഓം ക്ഷ്രൗം പ്രൗം ഹ്രൗം രൗം ബ്രൗം ജ്രൗം ജ്രീം ഹ്രീം നൃസിംഹായ നമഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |