തിളക്കമാർന്ന നേട്ടങ്ങൾക്ക് രാമമന്ത്രം

നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ രാമായാഽകുണ്ഠതേജസേ . ഉത്തമശ്ലോകധുര്യായ ഹസ്തദണ്ഡാർപിതാംഘ്രയേ ......

നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ രാമായാഽകുണ്ഠതേജസേ .
ഉത്തമശ്ലോകധുര്യായ ഹസ്തദണ്ഡാർപിതാംഘ്രയേ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |