ആ വാത വാഹി ഭേഷജം സൂക്തം

ആ വാത വാഹി ഭേഷജം വി വാത വാഹി യദ്രപഃ. ത്വഁ ഹി വിശ്വഭേഷജോ ദേവാനാം ദൂത ഈയസേ.. ദ്വാവിമൗ വാതൗ വാത ആസിന്ധോരാപരാവതഃ. ദക്ഷം മേ അന്യ ആവാതു പരാഽന്യോ വാതു യദ്രപഃ.. യദദോ വാത തേ ഗൃഹേഽമൃതസ്യ നിധിർഹിതഃ. തതോ നോ ദേഹി ജീവസേ തതോ നോ ധേഹി....

ആ വാത വാഹി ഭേഷജം വി വാത വാഹി യദ്രപഃ.
ത്വഁ ഹി വിശ്വഭേഷജോ ദേവാനാം ദൂത ഈയസേ..
ദ്വാവിമൗ വാതൗ വാത ആസിന്ധോരാപരാവതഃ.
ദക്ഷം മേ അന്യ ആവാതു പരാഽന്യോ വാതു യദ്രപഃ..
യദദോ വാത തേ ഗൃഹേഽമൃതസ്യ നിധിർഹിതഃ.
തതോ നോ ദേഹി ജീവസേ തതോ നോ ധേഹി ഭേഷജം..
തതോ നോ മഹ ആവഹ വാത ആവാതു ഭേഷജം.
ശംഭൂർമയോഭൂർനോ ഹൃദേ പ്ര ണ ആയൂഁഷി താരിഷത്..
ഇന്ദ്രസ്യ ഗൃഹോഽസി തം ത്വാ പ്രപദ്യേ സഗുഃ സാശ്വഃ.
സഹ യന്മേ അസ്തി തേന..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |