ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള മന്ത്രം

ദ്രാം ദ്രാവണബാണായ നമഃ . ദ്രീം ക്ഷോഭണബാണായ നമഃ . ക്ലീം വശീകരണബാണായ നമഃ . ബ്ലൂം ആകർഷണബാണായ നമഃ . സം സംമോഹനബാണായ നമഃ .....

ദ്രാം ദ്രാവണബാണായ നമഃ . ദ്രീം ക്ഷോഭണബാണായ നമഃ . ക്ലീം വശീകരണബാണായ നമഃ . ബ്ലൂം ആകർഷണബാണായ നമഃ . സം സംമോഹനബാണായ നമഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |