ദീർഘവും സജീവവുമായ ജീവിതത്തിനായി അഥർവ വേദ മന്ത്രം

27.1K

Comments

qvxsd
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു എനർജി ലഭിക്കും 🙏🙏 -സേതുമാധവൻ

വിഷമ സമയങ്ങളിൽ ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരുപാട് സമാധാനം ലഭിക്കും. 🙏🙏🙏 -സിന്ധു

മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഏറെ സഹായകമാണ്. ✅ -രാഹുൽ പിള്ള

ദു:ഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ ഈ മന്ത്രം കേൾക്കണം. -സരസ്വതിയമ്മ

ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌞 -കുമാർ

Read more comments

18 പുരാണങ്ങള്‍

ബ്രഹ്മ പുരാണം, പദ്മ പുരാണം, വിഷ്ണു പുരാണം, വായു പുരാണം, ഭാഗവത പുരാണം, നാരദ പുരാണം, മാർകണ്ഡേയ പുരാണം, അഗ്നി പുരാണം, ഭവിഷ്യ പുരാണം, ബ്രഹ്മവൈവർത പുരാണം, ലിംഗ പുരാണം, വരാഹ പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം, വാമന പുരാണം, കൂർമ പുരാണം, മത്സ്യ പുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അഹോബിലത്തെ തൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ വച്ചാണ് ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭക്തനുമായ പ്രഹ്ളാദൻ, അഹോബിലത്തെ തൻ്റെ സ്ഥിരം വാസസ്ഥലമാക്കാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഹ്ളാദൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വഴങ്ങി നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഈ സ്ഥലത്തെ തൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ചയെ ആഴത്തിലാക്കുകയും ഭക്തിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും തീർത്ഥാടനത്തെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്യും.

Quiz

ദാരികന്‍റെ വധത്തിനുശേഷം ഭദ്രകാളിയുടെ കോപമടക്കാന്‍ മുരുകന്‍ കമുകിന്‍ പാളകലാലുണ്ടാക്കിയ കോലങ്ങളാല്‍ തന്‍റെ ശരീരം മറച്ചുപിടിച്ച് തുള്ളൂകയുണ്ടായി. ഇതിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയുള്ള അനുഷ്ഠാനകലയേത് ?

വിശ്വേ ദേവാ വസവോ രക്ഷതേമമുതാദിത്യാ ജാഗൃത യൂയമസ്മിൻ . മേമം സനാഭിരുത വാന്യനാഭിർമേമം പ്രാപത്പൗരുഷേയോ വധോ യഃ ..1.. യേ വോ ദേവാഃ പിതരോ യേ ച പുത്രാഃ സചേതസോ മേ ശൃണുതേദമുക്തം . സർവേഭ്യോ വഃ പരി ദദാമ്യേതം സ്വസ്ത്യേനം ജരസേ വഹാഥ ..2......

വിശ്വേ ദേവാ വസവോ രക്ഷതേമമുതാദിത്യാ ജാഗൃത യൂയമസ്മിൻ .
മേമം സനാഭിരുത വാന്യനാഭിർമേമം പ്രാപത്പൗരുഷേയോ വധോ യഃ ..1..
യേ വോ ദേവാഃ പിതരോ യേ ച പുത്രാഃ സചേതസോ മേ ശൃണുതേദമുക്തം .
സർവേഭ്യോ വഃ പരി ദദാമ്യേതം സ്വസ്ത്യേനം ജരസേ വഹാഥ ..2..
യേ ദേവാ ദിവി ഷ്ഠ യേ പൃഥിവ്യാം യേ അന്തരിക്ഷ ഓഷധീഷു പശുഷ്വപ്സ്വന്തഃ .
തേ കൃണുത ജരസമായുരസ്മൈ ശതമന്യാൻ പരി വൃണക്തു മൃത്യൂൻ ..3..
യേഷാം പ്രയാജാ ഉത വാനുയാജാ ഹുതഭാഗാ അഹുതാദശ്ച ദേവാഃ .
യേഷാം വഃ പഞ്ച പ്രദിശോ വിഭക്താസ്താൻ വോ അസ്മൈ സത്രസദഃ കൃണോമി ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |