ദീർഘവും സജീവവുമായ ജീവിതത്തിനായി അഥർവ വേദ മന്ത്രം

വിശ്വേ ദേവാ വസവോ രക്ഷതേമമുതാദിത്യാ ജാഗൃത യൂയമസ്മിൻ . മേമം സനാഭിരുത വാന്യനാഭിർമേമം പ്രാപത്പൗരുഷേയോ വധോ യഃ ..1.. യേ വോ ദേവാഃ പിതരോ യേ ച പുത്രാഃ സചേതസോ മേ ശൃണുതേദമുക്തം . സർവേഭ്യോ വഃ പരി ദദാമ്യേതം സ്വസ്ത്യേനം ജരസേ വഹാഥ ..2......

വിശ്വേ ദേവാ വസവോ രക്ഷതേമമുതാദിത്യാ ജാഗൃത യൂയമസ്മിൻ .
മേമം സനാഭിരുത വാന്യനാഭിർമേമം പ്രാപത്പൗരുഷേയോ വധോ യഃ ..1..
യേ വോ ദേവാഃ പിതരോ യേ ച പുത്രാഃ സചേതസോ മേ ശൃണുതേദമുക്തം .
സർവേഭ്യോ വഃ പരി ദദാമ്യേതം സ്വസ്ത്യേനം ജരസേ വഹാഥ ..2..
യേ ദേവാ ദിവി ഷ്ഠ യേ പൃഥിവ്യാം യേ അന്തരിക്ഷ ഓഷധീഷു പശുഷ്വപ്സ്വന്തഃ .
തേ കൃണുത ജരസമായുരസ്മൈ ശതമന്യാൻ പരി വൃണക്തു മൃത്യൂൻ ..3..
യേഷാം പ്രയാജാ ഉത വാനുയാജാ ഹുതഭാഗാ അഹുതാദശ്ച ദേവാഃ .
യേഷാം വഃ പഞ്ച പ്രദിശോ വിഭക്താസ്താൻ വോ അസ്മൈ സത്രസദഃ കൃണോമി ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |