ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മന്ത്രം

അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാം ഗതോഽപി വാ . യഃ സ്മരേത് പുണ്ഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരശ്ശുചിഃ ......

അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാം ഗതോഽപി വാ .
യഃ സ്മരേത് പുണ്ഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരശ്ശുചിഃ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |