ആത്യന്തിക വിജയത്തിന് നരസിംഹ മന്ത്രം

ഓം നമോ നാരസിംഹായ മുദ്ഗലശംഖചക്രഗദാപദ്മഹസ്തായ നീലപ്രഭാംഗവർണായ ഭീമായ ഭീഷണായ ജ്വാലാകരാലഭയഭാഷിത ശ്രീനൃസിംഹഹിരണ്യകശിപുവക്ഷസ്ഥലവിദാരണായ ജയ ജയ ഏഹി ഏഹി ഭഗവൻ ഭഗവൻ ഗരുഡധ്വജ ഗരുഡധ്വജ മമ സർവോപദ്രവം വജ്രദേഹേന ചൂർണയ....

ഓം നമോ നാരസിംഹായ മുദ്ഗലശംഖചക്രഗദാപദ്മഹസ്തായ
നീലപ്രഭാംഗവർണായ ഭീമായ ഭീഷണായ
ജ്വാലാകരാലഭയഭാഷിത
ശ്രീനൃസിംഹഹിരണ്യകശിപുവക്ഷസ്ഥലവിദാരണായ
ജയ ജയ ഏഹി ഏഹി ഭഗവൻ ഭഗവൻ ഗരുഡധ്വജ
ഗരുഡധ്വജ മമ സർവോപദ്രവം വജ്രദേഹേന ചൂർണയ
ചൂർണയ ആപത്സമുദ്രം ശോഷയ ശോഷയ .
അസുരഗന്ധർവയക്ഷബ്രഹ്മരാക്ഷസഭൂതപ്രേതപിശാചാദീൻ
വിധ്വംസയ വിധ്വംസയ .
പ്രതിച്ഛാം സ്തംഭയ പരമന്ത്ര പരയന്ത്ര പരതന്ത്ര
പരകഷ്ടം ഛിന്ദി ഛിന്ദി ഭിന്ദി ഭിന്ദി ഹും ഫട് സ്വാഹാ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |