എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

പുനസ്ത്വാദിത്യാ രുദ്രാ വസവഃ സമിന്ധതാം പുനർബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ യജ്ഞൈഃ . ഘൃതേന ത്വം തനുവോ വർധയസ്വ സത്യാഃ സന്തു യജമാനസ്യ കാമാഃ......

പുനസ്ത്വാദിത്യാ രുദ്രാ വസവഃ സമിന്ധതാം പുനർബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ യജ്ഞൈഃ .
ഘൃതേന ത്വം തനുവോ വർധയസ്വ സത്യാഃ സന്തു യജമാനസ്യ കാമാഃ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |