ഐശ്വര്യത്തിനായി ലക്ഷ്മി മന്ത്രം

Quiz

കിഴക്കേ ദിക്കിന്‍റെ അധിപനാര് ?

പദ്മസ്ഥാ പദ്മനേത്രാ കമലയുഗവരാഭീതിയുഗ്ദോസ്സരോജാ ദേഹോത്ഥാഭിഃ പ്രഭാഭിഃ ത്രിഭുവനമഖിലം ഭാസുരാ ഭാസയന്തീ . മുക്താഹാരാഭിരാമോന്നതകുചകലശാ രത്നമഞ്ജീരകാഞ്ചീ- ഗ്രൈവേയോർമ്യംഗദാഢ്യാ ധൃതമണിമകുടാ ശ്രേയസേ ശ്രീർഭവേദ്വഃ ......

പദ്മസ്ഥാ പദ്മനേത്രാ കമലയുഗവരാഭീതിയുഗ്ദോസ്സരോജാ
ദേഹോത്ഥാഭിഃ പ്രഭാഭിഃ ത്രിഭുവനമഖിലം ഭാസുരാ ഭാസയന്തീ .
മുക്താഹാരാഭിരാമോന്നതകുചകലശാ രത്നമഞ്ജീരകാഞ്ചീ-
ഗ്രൈവേയോർമ്യംഗദാഢ്യാ ധൃതമണിമകുടാ ശ്രേയസേ ശ്രീർഭവേദ്വഃ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |