ഐശ്വര്യത്തിനായി ലക്ഷ്മി മന്ത്രം

96.3K

Comments

u6bn4
Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Love this platform -Megha Mani

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

This is the best website -Prakash Bhat

Read more comments

ആരാണ് ഗണപതിയുടെ പത്നിമാര്‍?

സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയും.

ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു?

കുരു രാജാവായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആകെ 102 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൗരവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂറ് പുത്രന്മാരും, ദുശ്ശള എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകളും ഗാന്ധാരിയുടെ ദാസിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച യുയുത്സു എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ആഖ്യാനത്തിനെയും പ്രമേയത്തിനെയും പറ്റിയു ള്ള നിങ്ങളുടെ മതിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.

Quiz

കിഴക്കേ ദിക്കിന്‍റെ അധിപനാര് ?

പദ്മസ്ഥാ പദ്മനേത്രാ കമലയുഗവരാഭീതിയുഗ്ദോസ്സരോജാ ദേഹോത്ഥാഭിഃ പ്രഭാഭിഃ ത്രിഭുവനമഖിലം ഭാസുരാ ഭാസയന്തീ . മുക്താഹാരാഭിരാമോന്നതകുചകലശാ രത്നമഞ്ജീരകാഞ്ചീ- ഗ്രൈവേയോർമ്യംഗദാഢ്യാ ധൃതമണിമകുടാ ശ്രേയസേ ശ്രീർഭവേദ്വഃ ......

പദ്മസ്ഥാ പദ്മനേത്രാ കമലയുഗവരാഭീതിയുഗ്ദോസ്സരോജാ
ദേഹോത്ഥാഭിഃ പ്രഭാഭിഃ ത്രിഭുവനമഖിലം ഭാസുരാ ഭാസയന്തീ .
മുക്താഹാരാഭിരാമോന്നതകുചകലശാ രത്നമഞ്ജീരകാഞ്ചീ-
ഗ്രൈവേയോർമ്യംഗദാഢ്യാ ധൃതമണിമകുടാ ശ്രേയസേ ശ്രീർഭവേദ്വഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |