അഭിനയത്തിലും മോഡലിംഗിലും വിജയിക്കാൻ രതീദേവി മന്ത്രം

ഓം ഈം ക്ലീം നമോ ഭഗവതി രതിവിദ്യേ മഹാമോഹിനി കാമേശി സർവലോകവശം കുരു കുരു സ്വാഹാ.....

ഓം ഈം ക്ലീം നമോ ഭഗവതി രതിവിദ്യേ മഹാമോഹിനി കാമേശി സർവലോകവശം കുരു കുരു സ്വാഹാ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |