അദൃശ്യ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ഓം ആം ഹ്രീം ക്ഷ്രൗം ക്രൗം ഹ്രും ഫട് . ഓം നമോ ഭഗവതേ സുദർശനനൃസിംഹായ മമ വിജയരൂപേ കാര്യേ ജ്വല ജ്വല പ്രജ്ജ്വല പ്രജ്ജ്വല അസാധ്യമേനകാര്യം ശീഘ്രം സാധയ സാധയ ഏനം സർവപ്രതിബന്ധകേഭ്യഃ സർവതോ രക്ഷ രക്ഷ ഹും ഫട് സ്വാഹാ . അഭ്യ....

ഓം ആം ഹ്രീം ക്ഷ്രൗം ക്രൗം ഹ്രും ഫട് .

ഓം നമോ ഭഗവതേ സുദർശനനൃസിംഹായ മമ വിജയരൂപേ കാര്യേ ജ്വല
ജ്വല പ്രജ്ജ്വല പ്രജ്ജ്വല അസാധ്യമേനകാര്യം ശീഘ്രം സാധയ സാധയ ഏനം
സർവപ്രതിബന്ധകേഭ്യഃ സർവതോ രക്ഷ രക്ഷ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .

അഭ്യമഭയാത്മനി ഭൂയിഷ്ഠാഃ ഓം ക്ഷൗം .

ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം പുരുഷായ മഹാത്മനേ ഹര്യദ്ഭുതസിംഹായ ബ്രഹ്മണേ പരമാത്മനേ .

ഓം ഉഗ്രം ഉഗ്രം മഹാവിഷ്ണും സകലാധാരം സർവതോമുഖം .
നൃസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യും മൃത്യും നമാമ്യഹം .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |