അഥർവ്വവേദത്തിൽ നിന്നുള്ള നക്ഷത്ര സൂക്തം

ഓം ചിത്രാണി സാകം ദിവി രോചനാനി സരീസൃപാണി ഭുവനേ ജവാനി. തുർമിശം സുമതിമിച്ഛമാനോ അഹാനി ഗീർഭിഃ സപര്യാമി നാകം. സുഹവമഗ്നേ കൃത്തികാ രോഹിണീ ചാസ്തു ഭദ്രം മൃഗശിരഃ ശമാർദ്രാ. പുനർവസൂ സൂനൃതാ ചാരു പുഷ്യോ ഭാനുരാശ്ലേഷാ അയനം മഘാ മേ.....

ഓം ചിത്രാണി സാകം ദിവി രോചനാനി സരീസൃപാണി ഭുവനേ ജവാനി.
തുർമിശം സുമതിമിച്ഛമാനോ അഹാനി ഗീർഭിഃ സപര്യാമി നാകം.
സുഹവമഗ്നേ കൃത്തികാ രോഹിണീ ചാസ്തു ഭദ്രം മൃഗശിരഃ ശമാർദ്രാ.
പുനർവസൂ സൂനൃതാ ചാരു പുഷ്യോ ഭാനുരാശ്ലേഷാ അയനം മഘാ മേ.
പുണ്യം പൂർവാ ഫൽഗുന്യൗ ചാഽത്ര ഹസ്തശ്ചിത്രാ ശിവാ സ്വാതി സുഖോ മേ അസ്തു.
രാധേ വിശാഖേ സുഹവാനൂരാധാ ജ്യേഷ്ഠാ സുനക്ഷത്രമരിഷ്ട മൂലം.
അന്നം പൂർവാ രാസതാം മേ അഷാഢാ ഊർജം ദേവ്യുത്തരാ ആ വഹന്തു.
അഭിജിന്മേ രാസതാം പുണ്യമേവ ശ്രവണഃ ശ്രവിഷ്ഠാഃ കുർവതാം സുപുഷ്ടിം.
ആ മേ മഹച്ഛതഭിഷഗ്വരീയ ആ മേ ദ്വയാ പ്രോഷ്ഠപദാ സുശർമ.
ആ രേവതീ ചാശ്വയുജൗ ഭഗം മ ആ മേ രയിം ഭരണ്യ ആ വഹന്തു.
ഓം യാനി നക്ഷത്രാണി ദിവ്യാഽന്തരിക്ഷേ അപ്സു ഭൂമൗ യാനി നഗേഷു ദിക്ഷു.
പ്രകല്പയംശ്ചന്ദ്രമാ യാന്യേതി സർവാണി മമൈതാനി ശിവാനി സന്തു.
അഷ്ടാവിംശാനി ശിവാനി ശഗ്മാനി സഹ യോഗം ഭജന്തു മേ.
യോഗം പ്ര പദ്യേ ക്ഷേമം പ്ര പദ്യേ യോഗം ച നമോഽഹോരാത്രാഭ്യാമസ്തു.
സ്വസ്തിതം മേ സുപ്രാതഃ സുദിവം സുമൃഗം സുശകുനം മേ അസ്തു.
സുഹവമഗ്നേ സ്വസ്ത്യമർത്യം ഗത്വാ പുനരായാഭിനന്ദൻ.
അനുഹവം പരിഹവം പരിവാദം പരിക്ഷവം.
സർവൈർമേ രിക്തകുംഭാൻ പരാ താൻ സവിതഃ സുവ.
അപപാപം പരിക്ഷവം പുണ്യം ഭക്ഷീമഹി ക്ഷവം.
ശിവാ തേ പാപ നാസികാം പുണ്യഗശ്ചാഭി മേഹതാം.
ഇമാ യാ ബ്രഹ്മണസ്പതേ വിഷൂചീർവാത ഈരതേ.
സധ്രീചീരിന്ദ്ര താഃ കൃത്വാ മഹ്യം ശിവതമാസ്കൃധി.
സ്വസ്തി നോ അസ്ത്വഭയം നോ അസ്തു നമോഽഹോരാത്രാഭ്യാമസ്തു.
ഹരിഃ ഓം.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |