അഥർവ്വവേദത്തിലെ മുദ്ര മോചന സൂക്തം

Quiz

മഹാവിഷ്ണുവില്‍നിന്നും ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഞ്ജനവിഗ്രഹം ബ്രഹ്മാവിന് ലഭിച്ചു. ബ്രഹ്മാവത് നല്‍കിയതാര്‍ക്ക് ?

വിദ്മാ ശരസ്യ പിതരം പർജന്യം ശതവൃഷ്ണ്യം . തേനാ തേ തന്വേ ശം കരം പൃഥിവ്യാം തേ നിഷേചനം ബഹിഷ്ടേ അസ്തു ബാലിതി ..1.. വിദ്മാ ശരസ്യ പിതരം മിത്രം ശതവൃഷ്ണ്യം . തേനാ തേ തന്വേ ശം കരം പൃഥിവ്യാം തേ നിഷേചനം ബഹിഷ്ടേ അസ്തു ബാലിതി ..2.. വിദ്മ....

വിദ്മാ ശരസ്യ പിതരം പർജന്യം ശതവൃഷ്ണ്യം .
തേനാ തേ തന്വേ ശം കരം പൃഥിവ്യാം തേ നിഷേചനം ബഹിഷ്ടേ അസ്തു ബാലിതി ..1..
വിദ്മാ ശരസ്യ പിതരം മിത്രം ശതവൃഷ്ണ്യം .
തേനാ തേ തന്വേ ശം കരം പൃഥിവ്യാം തേ നിഷേചനം ബഹിഷ്ടേ അസ്തു ബാലിതി ..2..
വിദ്മാ ശരസ്യ പിതരം വരുണം ശതവൃഷ്ണ്യം .
തേനാ തേ തന്വേ ശം കരം പൃഥിവ്യാം തേ നിഷേചനം ബഹിഷ്ടേ അസ്തു ബാലിതി ..3..
വിദ്മാ ശരസ്യ പിതരം ചന്ദ്രം ശതവൃഷ്ണ്യം .
തേനാ തേ തന്വേ ശം കരം പൃഥിവ്യാം തേ നിഷേചനം ബഹിഷ്ടേ അസ്തു ബാലിതി ..4..
വിദ്മാ ശരസ്യ പിതരം സൂര്യം ശതവൃഷ്ണ്യം .
തേനാ തേ തന്വേ ശം കരം പൃഥിവ്യാം തേ നിഷേചനം ബഹിഷ്ടേ അസ്തു ബാലിതി ..5..
യദാന്ത്രേഷു ഗവീന്യോര്യദ്വസ്താവധി സംശ്രിതം .
ഏവാ തേ മൂത്രം മുച്യതാം ബഹിർബാലിതി സർവകം ..6..
പ്ര തേ ഭിനദ്മി മേഹനം വർത്രം വേശന്ത്യാ ഇവ .
ഏവാ തേ മൂത്രം മുച്യതാം ബഹിർബാലിതി സർവകം ..7..
വിഷിതം തേ വസ്തിബിലം സമുദ്രസ്യോദധേരിവ .
ഏവാ തേ മൂത്രം മുച്യതാം ബഹിർബാലിതി സർവകം ..8..
യഥേഷുകാ പരാപതദവസൃഷ്ടാധി ധന്വനഃ .
ഏവാ തേ മൂത്രം മുച്യതാം ബഹിർബാലിതി സർവകം ..9..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |