ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಂತ್ರ

ಭೂಯಾದ್ಭೂಯೋ ದ್ವಿಪದ್ಮಾಽಭಯವರದಕರಾ ತಪ್ತಕಾರ್ತಸ್ವರಾಭಾ ಶುಭ್ರಾಽಭ್ರಾಭೇಭಯುಗ್ಮದ್ವಯಕರಧೃತಕುಂಭಾದ್ಭಿರಾಸಿಚ್ಯಮಾನಾ . ರತ್ನೌಘಾಬದ್ಧಮೌಲಿರ್ವಿಮಲತರದುಕೂಲಾರ್ತವಾಲೇಪನಾಢ್ಯಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮನಾಭೋರಸಿ ಕೃತವಸತಿಃ ಪದ್ಮಗಾ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ......

ಭೂಯಾದ್ಭೂಯೋ ದ್ವಿಪದ್ಮಾಽಭಯವರದಕರಾ ತಪ್ತಕಾರ್ತಸ್ವರಾಭಾ
ಶುಭ್ರಾಽಭ್ರಾಭೇಭಯುಗ್ಮದ್ವಯಕರಧೃತಕುಂಭಾದ್ಭಿರಾಸಿಚ್ಯಮಾನಾ .
ರತ್ನೌಘಾಬದ್ಧಮೌಲಿರ್ವಿಮಲತರದುಕೂಲಾರ್ತವಾಲೇಪನಾಢ್ಯಾ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮನಾಭೋರಸಿ ಕೃತವಸತಿಃ ಪದ್ಮಗಾ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |