ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

Transcript

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೇ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಯ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮದಾಯ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮಸಂಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ, ಪರಾಯ ನಮಃ, ಪರಮಾಯ ತೇಜಸೇ ನಮಃ, ಮಂಗಲಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ, ಅಪ್ರಮೇಯಗುಣಾಯ ನಮಃ, ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಮಂತ್ರಗಾಯ ನಮಃ,ಸಾವಿತ್ರೀಮಯಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವತ್ರೈವಾಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ, ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ, ದೇವಾಯ ನಮಃ, ಷಡಕ್ಷರವತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ, ಗವಾಂ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ, ಸಂಭವಾಯ ನಮಃ, ಭವಭಾವನಾಯ ನಮಃ, ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ, ಶತ್ರುಘ್ನೇ ನಮಃ, ಕೋಟಾಯ ನಮಃ, ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ, ಸುರಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ, ದ್ವಾದಶಾಯ ನಮಃ, ಭುವೇ ನಮಃ, ಭುವಾಯ ನಮಃ, ಭಾವಿನೇ ನಮಃ, ಭುವಃ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ, ನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ, ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ, ಸುಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ನಾಕಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮಃ, ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ, ಹೇಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ, ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ, ಜಯಾಯ ನಮಃ, ವಿಜಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ, ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ, ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಅನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಅರಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ, ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ, ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ, ವೀರಸೇನಾಯ ನಮಃ, ಚಮೂಪತಯೇ ನಮಃ, ಸುರಸೇನಾಯ ನಮಃ, ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಭೀಮಸೇನಾಯ ನಮಃ, ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ, ಶೌರಯೇ ನಮಃ, ಯದವೇ ನಮಃ, ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ, ವೀರ್ಯವತೇ ನಮಃ, ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ತೇಜೋಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ, ಅಸುರರಿಪವೇ ನಮಃ, ಸುರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ, ಸುರೋರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ, ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ, ವರದಾಯ ನಮಃ, ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಸಾಧುವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ, ಸುವ್ರತಾಯ ನಮಃ, ಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ, ವಹ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ, ರಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ, ಪಿಪ್ಪಲಿನೇ ನಮಃ, ಶೀಘ್ರಗಾಯ ನಮಃ, ರೌದ್ರಯೇ ನಮಃ, ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ, ರಿಪುದಾರಣಾಯ ನಮಃ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ, ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ, ನೀಲದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ, ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ, ನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ, ನಿಗ್ರಹಾಣಾಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ, ದೈತ್ಯಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ, ಪರಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ, ಕ್ರೋಧಘ್ನಾಯ ನಮಃ, ತಾರಕೋಚ್ಛಿದಾಯ ನಮಃ, ಕುಕ್ಕುಟಿನೇ ನಮಃ, ಬಹುಲಾಯ ನಮಃ, ವಾದಿನೇ ನಮಃ, ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ, ಭೂರಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ, ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ, ಅಮೃತದಾಯ ನಮಃ, ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ, ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಬೋಧನಾಯ ನಮಃ, ಅನಘಾಯ ನಮಃ, ಅಮರಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ, ಉನ್ನತಾಯ ನಮಃ, ಅಗ್ನಿಸಂಭವಾಯ ನಮಃ, ಪಿಶಾಚರಾಜಾಯ ನಮಃ, ಸೂರ್ಯಾಭಾಯ ನಮಃ, ಶಿವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ.

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2627773