ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಸಾಲಿಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ಸಕಲದುರಿತನಿವಾರಿಣೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹಾ।....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಸಾಲಿಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ಸಕಲದುರಿತನಿವಾರಿಣೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹಾ।

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902