ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ - ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರ

43.1K
1.2K

Comments

72qeq
ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

Read more comments

ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರ ಅವತಾರ?

ಭೀಷ್ಮನು ಅಷ್ಟ-ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಅವತಾರ.

ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇನಾ?

ಯಾರು ವೇದಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಯು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪಂಡಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಋಷಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಕಾರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಋಷಿಕಾರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.

Quiz

ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದು?

ಓಂ ಋಣಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣದಾವಾನಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣವಿದಾರಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಾಂತಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಭೇದನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಪಾಶವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಸಂಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಣಮುಕ್ತಿದಾಯ ನ....

ಓಂ ಋಣಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣದಾವಾನಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣವಿದಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಭೇದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಪಾಶವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಸಂಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಶೋಕಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಚ್ಯುತಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಪಂಚವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಗ್ರಸ್ತಸಮಾಶ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಿನಾಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಿನಾಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಿನಾಂ ರಕ್ಷಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಸಾಗರತಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣದುಃಖಭಂಜನಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಪ್ರಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣನಿಯಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಿನಾಂ ಅಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಿನಾಂ ಕಾರಾಬಂಧಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಕಾನನಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಮೋಚನಾರ್ಥಂ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಿಭಿಃ ಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣಿನಾಂ ಕಾಮದಾಯ ಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿತೃಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಷಿಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನುಷ್ಯಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಂಧುಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೃಹಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಹನಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರ್ಷಿಕಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಠನಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃತ್ತಿಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಣಿಜ್ಯಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಋಣಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿಂದೂರವರ್ಣಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮದಲೇ ನಿವಿಷ್ಟಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧೈರ್ಯುತಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನರೂಪಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರದಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹಸ್ತಿಮುಖಾಯ ಋಣಹರ್ತೃಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |