ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟೋ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾ ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷೋ ಮಹಾಯೋಗ್ಯವಧೂತೋಽನಸೂಯಾನಂದವರ್ಧನೋಽತ್ರಿಪುತ್ರಃ ಓಂ ಬಂಧವಿಮೋಚನೋ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಃ ಕ್ರೋಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣ ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಃ ಕ್....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟೋ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾ ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷೋ ಮಹಾಯೋಗ್ಯವಧೂತೋಽನಸೂಯಾನಂದವರ್ಧನೋಽತ್ರಿಪುತ್ರಃ ಓಂ ಬಂಧವಿಮೋಚನೋ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಃ ಕ್ರೋಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣ ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಃ ಕ್ಲೀಂ ಜಗತ್ರಯವಶೀಕರಣ ಸೌಃ ಸರ್ವಮನಃಕ್ಷೋಭಣ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಸಂಪತ್ಪ್ರದೋ ಗ್ಲೌಂ ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯಪ್ರದಃ ದ್ರಾಂ ಚಿರಂಜೀವಿ
ವಷಟ್ ವಶೀಕುರು ವೌಷಟ್ ಆಕರ್ಷಯ ಹುಂ ವಿದ್ವೇಷಯ ಫಟ್ ಉಚ್ಚಾಟಯ ಠಃ ಠಃ ಸ್ತಂಭಯ ಖೇಂ ಖೇಂ ಮಾರಯ ನಮಃ ಸಂಪನ್ನಯ ಸ್ವಾಹಾ ಪೋಷಯ ಪರಮಂತ್ರಪರಯಂತ್ರಪರತಂತ್ರಾಣಿ ಛಿಂಧಿ ಗ್ರಹಾನ್ ನಿವಾರಯ ವ್ಯಾಧೀನ್ ವಿನಾಶಯ ದುಃಖಂ ಹರ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ವಿದ್ರಾವಯ ದೇಹಂ ಪೋಷಯ ಚಿತ್ತಂ ತೋಷಯ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವಪಲ್ಲವಸ್ವರೂಪಃ ಓಂ ನಮೋ ಮಹಾಸಿದ್ಧಃ ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |