ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಗೇಹೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭೂತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೋತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪಶುಪಾಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸೌಖ್ಯದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ.....

ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಧೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಗೇಹೇಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೋತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಶುಪಾಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೌಖ್ಯದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಂಕರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೃಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದುರ್ಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗ್ರಾಮಾಧಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶೈಲೇಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಷ್ಟ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಲಸ್ಥಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದೇವಾಯತನಶಂಕರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಶರಣೋದಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭುವನಮೋದಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಗ್ನಿಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಿಲವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಿತ್ಯಂಬುದಾಧಿಪನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಯಂತಾದಿತಿಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೋಮಾರ್ಕಭುಜರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರಚರಕೋರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀಧರಾರ್ಯಮಾಸ್ತನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ಯಾದಿದೇವಬಾಹವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರುದ್ರಾದಿಕರಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಜಹೃದೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವರುಣೋರವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಿತ್ರೋದರವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಿತ್ರ್ಯಂಘ್ರಿದ್ವಯೋಪೇತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಚರಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಾಶೀತಿಪದೋತ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಪದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಷೋಡಶಪದಭೂಯಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶತಪದಾಭಿಧಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗ್ರಾಮಾರ್ವಣಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾರ್ವಣವಶಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೃಹಾರ್ವಣವಿರೂಪ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಿಗರ್ವಣಪ್ರಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಾಚೀಮುಖಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾರುಣಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣೋನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೌಬೇರೀಮುಖವರ್ತಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಯಥಾಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಶಂಭುಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಧ್ವಜಾಯ ಶುಭಕೃತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಜಾಯ ಸುಖದಾಯಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಿಂಹಾಯ ಜಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೃಷಭಾಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಇತರಾಯ ವಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಾಚೀಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಹ್ನಿಪಾಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯಾಮ್ಯಶಾಯಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಲಾಶನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನೈರ್ಋತಿಸ್ಥಹೇತಿಧಾನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾಯವೀಯಪಶುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಧಯೇಶದಿಗ್ಧನಾಗಾರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶಾನ್ಯಾರ್ಚನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗ್ರಹಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಿಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ತಾರಾನುಗುಣವರ್ತನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುವಿಧಿಪ್ರದಾನುಕೂಲಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶುಭರಾಶಿನಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಕಾರಸಪ್ತಕಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ಥಿರಲಗ್ನವಶಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶುಭವಾಸರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಞಚಭೂತಹಿತಾಯತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾಂಚಾಲಾದಿಕವಾಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತತ್ತದ್ದಿಗ್ದ್ವಾರಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂಶಯ್ಯಾನಿರತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂಶುದ್ಧಿಪ್ರಿಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಲ್ಯೋನ್ಮೂಲನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ವಾದೂದಕನಿಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವನ್ಯಾದಿಪಂಚಕೋನ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವರಮುಹೂರ್ತ್ತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸದ್ವೃಕ್ಷನಿರ್ಮಿತದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ಕರ್ಮಪರಿತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾನಂದಜನಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲನಾಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲೋಪಾಸನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿತ್ಯವೃದ್ಧಿಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ಯಯುಗಸಮುತ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಧಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾಸ್ತುದೇವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಬಲಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗುಡಾನ್ನಾದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದೋಷಹಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಾಂತಿಕರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿತ್ಯಸ್ವಾಪವಿಲೋಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭುವನಮಂಗಲಕಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |