ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಂತ್ರ

ಸ್ವಸ್ತಿತಂ ಮೇ ಸುಪ್ರಾತಃ ಸುಸಾಯಂ ಸುದಿವಂ ಸುಮೃಗಂ ಸುಶಕುನಂ ಮೇ ಅಸ್ತು . ಸುಹವಮಗ್ನೇ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಽಮರ್ತ್ಯಂ ಗತ್ವಾ ಪುನರಾಯಾಭಿನಂದನ್ ......

ಸ್ವಸ್ತಿತಂ ಮೇ ಸುಪ್ರಾತಃ ಸುಸಾಯಂ ಸುದಿವಂ ಸುಮೃಗಂ ಸುಶಕುನಂ ಮೇ ಅಸ್ತು . ಸುಹವಮಗ್ನೇ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಽಮರ್ತ್ಯಂ ಗತ್ವಾ ಪುನರಾಯಾಭಿನಂದನ್ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |