ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಥರ್ವ ವೇದದಿಂದ ಮಂತ್ರ

ಯಾನಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ದಿವ್ಯಂತರಿಕ್ಷೇ ಅಪ್ಸು ಭೂಮೌ ಯಾನಿ ನಗೇಷು ದಿಕ್ಷು . ಪ್ರಕಲ್ಪಯಂಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಯಾನ್ಯೇತಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಮೈತಾನಿ ಶಿವಾನಿ ಸಂತು ..1.. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಾನಿ ಶಿವಾನಿ ಶಗ್ಮಾನಿ ಸಹ ಯೋಗಂ ಭಜಂತು ಮೇ . ಯೋಗಂ ಪ್ರ ಪದ್ಯೇ ಕ್ಷೇಮಂ ಚ ಕ್ಷೇಮಂ ಪ್ರ ಪದ್ಯೇ ಯೋಗಂ ಚ ನಮ....

ಯಾನಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ದಿವ್ಯಂತರಿಕ್ಷೇ ಅಪ್ಸು ಭೂಮೌ ಯಾನಿ ನಗೇಷು ದಿಕ್ಷು .
ಪ್ರಕಲ್ಪಯಂಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಯಾನ್ಯೇತಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಮೈತಾನಿ ಶಿವಾನಿ ಸಂತು ..1..
ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಾನಿ ಶಿವಾನಿ ಶಗ್ಮಾನಿ ಸಹ ಯೋಗಂ ಭಜಂತು ಮೇ .
ಯೋಗಂ ಪ್ರ ಪದ್ಯೇ ಕ್ಷೇಮಂ ಚ ಕ್ಷೇಮಂ ಪ್ರ ಪದ್ಯೇ ಯೋಗಂ ಚ ನಮೋಽಹೋರಾತ್ರಾಭ್ಯಾಮಸ್ತು ..2..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |