ಶಿಶುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಕಂದ ಮಂತ್ರ

ತಪಸಾಂ ತೇಜಸಾಂ ಚೈವ ಯಶಸಾಂ ವಪುಷಾಂ ತಥಾ . ನಿಧಾನಂ ಯೋಽವ್ಯಯೋ ದೇವಃ ಸ ತೇ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಸೀದತು . ಗ್ರಹಸೇನಾಪತಿರ್ದೇವೋ ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ವಿಭುಃ . ದೇವಸೇನಾರಿಪುಹರಃ ಪಾತು ತ್ವಾಂ ಭಗವಾನ್ ಗುಹಃ . ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹತಃ ಪಾವಕಸ್ಯ ಚ ಯಃ ಸುತಃ . ಗಂಗೋಮಾಕೃತ್ತಿಕಾನಾಂ ಚ ....

ತಪಸಾಂ ತೇಜಸಾಂ ಚೈವ ಯಶಸಾಂ ವಪುಷಾಂ ತಥಾ .
ನಿಧಾನಂ ಯೋಽವ್ಯಯೋ ದೇವಃ ಸ ತೇ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಸೀದತು .
ಗ್ರಹಸೇನಾಪತಿರ್ದೇವೋ ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ವಿಭುಃ .
ದೇವಸೇನಾರಿಪುಹರಃ ಪಾತು ತ್ವಾಂ ಭಗವಾನ್ ಗುಹಃ .
ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹತಃ ಪಾವಕಸ್ಯ ಚ ಯಃ ಸುತಃ .
ಗಂಗೋಮಾಕೃತ್ತಿಕಾನಾಂ ಚ ಸ ತೇ ಶರ್ಮ ಪ್ರಯಚ್ಛತು .
ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಕ್ತಚಂದನಭೂಷಿತಃ .
ರಕ್ತದಿವ್ಯವಪುರ್ದೇವಃ ಪಾತು ತ್ವಾಂ ಕ್ರೌಂಚಸೂದನಃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |